Ruimte voor de Rivier – Provincie Gelderland

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit

Een team van Ruimtemeesters coördineert bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen voor de Ruimte voor de Rivier-projecten van de provincie Gelderland (IJsselsprong). Wro-artikel 3.33 kent voor hen geen geheimen.

Net als de ruimte trouwens, een speelveld dat zij als geen ander beheersen en waarin zij alle spelers met elkaar weten te verbinden.

Het programma IJsselsprong gaat over een nieuwe inrichting van het gebied langs de IJssel ter hoogte van Zutphen. In het programma werken de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen, Waterschap Veluwe, de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu nauw met elkaar samen.

De samenwerking van deze partners is belangrijk om de aanpak van de ‘vier opgaven’ logisch op elkaar af te stemmen. In 2008 is de nota ‘Alles in 1 Keer’ verschenen. Daarin werd de basis gelegd voor de integrale ontwikkeling van wonen, natuur en landbouw, de rivier en de wegen in de IJsselsprong (zie Links).

Vier opgaven

De partners werken samen om de aanpak van de ‘vier opgaven’ logisch op elkaar af te stemmen. De vier ruimtelijke opgaven in dit gebied zijn:

Water (blauw)

De IJssel moet meer de ruimte krijgen zodat de de rivier de hoge pieken in de wateraanvoer in de toekomst kan verwerken. Het is in de toekomst niet genoeg alleen hogere dijken te hebben. Als de rivier meer ruimte heeft zijn we beschermd tegen hoogwater. Het plan is om de dijken bij Voorst en Brummen te verleggen en een hoogwatergeul aan te leggen ter hoogte van de Zutphense wijk De Hoven. Het Rijk neemt ook elders in Nederland maatregelen om ruimte voor de rivier te scheppen. Dat dit moet gebeuren ligt vast in de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier.

Wegen (grijs)

De bestaande provinciale weg N345 moet worden verbeterd, zodat hij klaar is voor de toename van verkeer in de toekomst. Het verkeer moet vlotter kunnen doorrijden en de dorpen moeten minder last krijgen van doorgaand verkeer. Dat kan worden bereikt door de weg om dorpen heen te leiden en de weg een andere vorm te geven.
Natuur, landbouw en landschap (groen)
In het plangebied van het programma IJsselsprong liggen gebieden die een belangrijke schakel kunnen gaan vormen in het Nederlandse natuursysteem, genaamd de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bovendien liggen er gebieden die om hun speciale waarde voor planten- of diersoorten of het cultuurlandschap beheerplannen, bescherming of versterking verdienen. Goed functionerende landbouwbedrijvigheid verdient ruimte voor ondernemen.

Wonen (rood)

In de regio Stedendriehoek is afgesproken dat er bij De Hoven nieuwe woningen worden gebouwd die de regio in de toekomst nodig heeft. Het gaat vooralsnog om maximaal 3.000 woningen, maar elke twee jaar wordt in de regio bekeken of dat nog steeds nodig is.

Eisen aan een nieuwe inrichting

Alle ontwikkelingen moeten recht doen aan de oorspronkelijke landschapskwaliteiten. Eerbied voor de cultuurhistorie en voor de talrijke natuurwaarden in de IJsselvallei zijn leidend. Het plan moet deze kwaliteiten behouden en waar mogelijk nog verhogen. Voorts moet de landbouw blijvend toekomst in het gebied krijgen. Het plan zet eveneens in op de ontwikkeling van een woonwijk waarmee de kwaliteiten van landschap en water tot hun recht komen, terwijl tegelijk het woningaanbod in de regio Stedendriehoek met nieuwe milieus wordt verrijkt. Goede bereikbaarheid moet samengaan met verbetering van de leefbaarheid in het gebied. De rivierkundige maatregelen tenslotte mogen de scheepvaart niet belemmeren.


share


Details

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Periode

2010-2014

Functie

Coördinator vergunningen