Geldbesparende tip voor de handhavingsjurist!

Een veroordeling in de proceskosten. De meeste gemeenten zitten hier natuurlijk niet op te wachten. Sinds januari 2015 is een dergelijke veroordeling al snel € 490,- voor alleen het indienen van een verzoekschrift. In handhavingszaken zijn gemeenten vaak bereid tot het verlengen van de begunstigingstermijn, teneinde een ‘dure en onnodige’ rechtszaak in dit stadium te voorkomen. Echter, als daarna een verzoek om proceskostenveroordeling van de overtreder komt, voelt de gemeentelijke medewerking toch wrang. In dit artikel daarom de tip voor de handhavingsjurist hoe een dergelijk verzoek om proceskostenveroordeling afgewezen kan worden.

 

Wilt u verlengen?

Stelt u zich eens voor: De overtreder heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Hij is het daar uiteraard niet mee eens en dient naast een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening in. Hij wil immers dat de opgelegde last wordt opgeschort. In het besluit staat namelijk uitdrukkelijk vermeld dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst.

Wat de rechtbank in deze gevallen standaard doet, is een belletje plegen met de gemeente met de vraag of er de bereidheid is de begunstigingstermijn te verlengen. Tenzij er spoedeisend belang is, zullen veel gemeenten deze vraag vaak positief beantwoorden. Tot zover niks nieuws onder de zon.

Met het verlengen van de begunstigingstermijn, is aan het verzoekschrift toegekomen. Het verzoekschrift kan aldus worden ingetrokken. De overtreder trekt zijn verzoek om voorlopige voorziening in, maar vraagt de rechter daarbij wel om de gemeente te veroordelen in de proceskosten. Hij heeft immers kosten gemaakt voor het indienen van het verzoek. Bovendien is geheel toegekomen aan het verzoek door de begunstigingstermijn te verlengen tot na de beslissing op het bezwaar.

 

Veroordeling in proceskosten

Ingevolge het bepaalde in artikel 8:84, vijfde lid, juncto 8:75a, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter bij intrekking van het verzoek ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk tegemoet komen aan verzoeker, het bestuursorgaan in de proceskosten veroordelen, indien daarom bij intrekking wordt verzocht.

De uitkomst laat zich raden. Menig rechter zal de gemeente veroordelen in het vergoeden van de proceskosten. De overtreder heeft immers een verzoek ingediend, wat volgens het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’ staat voor 1 punt. Afhankelijk van de wegingsfactor varieert dit bedrag voor een handhavingsbeschikking tussen € 122,50 en € 980,-. Een onnodige kostenpost die voorkomen kan worden!

 

Beleidslijn verlengen begunstigingstermijn

De gemeente Bladel is hier slim op ingesprongen door in haar handhavingsstrategie een passage op te nemen over het verlengen van begunstigingstermijnen. Op verzoek (!) worden alle begunstigingstermijnen verlengd tot na de beslissing op bezwaar en de uitspraak op het beroep. Slechts indien er sprake is van zeer dringende gevallen (bijvoorbeeld een brandgevaarlijke situatie), wordt niet gewacht tot na de beslissing op bezwaar of tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan over een handhavingsbeschikking.

Het verlengen van de begunstigingstermijn tot na de uitspraak op het beroep wordt redelijk geacht, omdat een rechterlijk oordeel de juistheid van de beschikking bevestigt. Bovenstaande heeft de gemeente Bladel dus doen besluiten om de volgende beleidslijn te hanteren: op verzoek wordt de begunstigingstermijn verlengd tot na de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechtbank.

 

Rechterlijke bevestiging

Met de geschetste beleidslijn heeft de rechtbank reeds meerdere keren ingestemd! Daarbij heeft de rechtbank geoordeeld dat voor verzoeker redelijkerwijs geen noodzaak bestond om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Immers, eerst had een verzoek om het verlengen van de begunstigingstermijn ingediend moeten worden bij verweerder. Nu immers verweerder de beleidslijn hanteert dat op verzoek de begunstigingstermijn wordt verlengd èn, niet onbelangrijk, deze beleidslijn ook heeft gepubliceerd, had het op de weg van verzoeker gelegen om tenminste eerst bij de gemeente te informeren of die bereidheid er zou zijn. De overtreder had moeten weten, of tenminste kunnen weten van het gehanteerde beleid in dezen. De eventuele in verband met het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening gemaakte kosten zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter daarmee niet in redelijkheid gemaakt.

 

Tip voor de handhavingsjurist

Dus wat staat de omgevingsjurist te doen? Juist, even intern shoppen hoe met het verlengen van de begunstigingstermijn wordt omgegaan in jouw gemeente. Als verlengen van de begunstigingstermijn reeds nu een algemeen aanvaard handelen is, staat niks een aanpassing van het handhavingsbeleid in de weg. Vergeet daarbij niet dit aangepaste beleid te publiceren! Want niet gepubliceerd, is niet inwerking getreden.


 

Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op.
Lees meer over dit onderwerp op onze pagina Bezwaar en Beroep of onze expertise Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid.

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande vacature Medior Jurist Handhaving.

Gepubliceerd op okt 26, 2015 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving