Actualiteiten Omgevingsrecht – week 2

Jurisprudentie

AbRS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4261

Woning wordt verhuurd via Airbnb. Uit de verhuur van de woning en het gebruik van de woning door toeristen volgt, dat de woning niet beschikbaar was voor duurzame bewoning en dat deze dus aan de woonruimtevoorraad was onttrokken. Door de verhuur van de woning aan toeristen is sprake van een wijzing van de functie van het gebruik. Door de verhuur van de woning aan toeristen wordt de woning voor een ander doel gebruikt dan voor bewoning volgens de Afdeling.

AbRS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4263

De welstandscommissie toetst het bouwplan a.d.h.v. de criteria in de welstandsnota aan redelijke eisen van welstand en heeft zich daarbij te richten naar de bouwmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt, dan wel, wanneer het bouwplan daarvan afwijkt, de mogelijkheden waaraan het college planologische medewerking wenst te verlenen. In het bouwvolume van de woning door de uitbreiding daarvan, kan geen grond zijn voor een negatief welstandsoordeel.

AbRS 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4258

Betoogd wordt dat de raad is voorbijgegaan aan de woningbouwbehoefte in de stad. De raad geeft aan dat ze niet ontkennen dat er behoefte is aan extra woningen, maar dat het voorzien van die behoefte niet ten koste mag gaan van de nagestreefde hoogwaardige kwaliteit. Er wordt meer gewicht toegekend aan voorkomen van verdichting. Die als gevolg van het bouwplan optreedt met negatieve effecten voor de beeldkwaliteit als gevolg dan aan de behoefte in extra wooneenheden. De Afdeling oordeelt dat de omstandigheid dat er een behoefte bestaat aan betaalbare woningen niet betekent dat de raad de bezwaren die bestaan uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening tegen een bouwplan niet mag laten meewegen in de besluitvorming.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op jan 10, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving