Actualiteiten Omgevingsrecht Week 27

Realiseren appartement in pastorie – ECLI:NL:RVS:2021:1438

De gemeente Veldhoven heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 5 appartementen in een voormalige pastorie, die is gekenmerkt als monumententaal pand en rijksmonument. De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken heeft hier in eerste plaats zienswijze en vervolgens beroep tegen ingediend. De rechtbank heeft in eerste aanleg de stichting niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij niet is aan te merken als belanghebbende in de zin van art. 1:2, derde lid, van de Awb. De Afdeling heeft daarentegen de Stichting ontvankelijk verklaard, naar aanleiding van de bekende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Stichting Varkens In Nood (ECLI:EU:C:2021:7). Volgens de Stichting had haar zienswijze over de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen bij het aanvullend advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie. Volgens de Afdeling slaagt deze beroepsgrond niet, aangezien het aangevoerde in de zienswijze al bekend was bij het college van B&W. Daarnaast voert de Stichting aan dat het college in de omgevingsvergunning had moeten opnemen dat de nieuwe eigenaar verplicht is om de historische indeling en de karakteristieke stijl van de ruimtes in het pand te herstellen, zodat het monumentale pand als oude pastorie herkenbaar blijft en zijn status als rijksmonument blijft behouden. Ook deze beroepsgrond slaagt niet, omdat bij de verlening van de omgevingsvergunning niet tot herstel kan worden verplicht. De grondslag voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zou dan namelijk worden verlaten.

Vervangen kozijnen zonder omgevingsvergunning is geen overtreding van geringe aard en ernst – ECLI:NL:RVS:2021:1467

Dit heeft de Afdeling geoordeeld in een zaak tussen de gemeente Zwolle en een persoon die heeft verzocht tot handhaving. De kozijnpuien zijn namelijk duidelijk zichtbaar vanaf de openbare weg en in strijd met de redelijke eisen van welstand zoals opgenomen in de welstandnota. Daarnaast zou afzien van de handhaving toegestaan zijn indien er voldoende omstandigheden zijn vastgesteld die dit tot een uniek geval maken, maar dit heeft het college van B&W niet gedaan. Als tegen dit geval niet zal worden gehandhaafd, zou handhaving tegen nieuwe veranderingen van kozijnpuien in het gebouw niet meer mogelijk zijn, aangezien dat strijd zou opleveren met het gelijkheidsbeginsel.

Herplantingsplicht bij kapvergunning – ECLI:NL:RVS:2021:1475

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een zwarte den is een herplantingsplicht opgenomen door de gemeente Velsen. De appellant stelt dat er bij het besluit om een herplantingsplicht toe te voegen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Daar voegt de appellant aan toe dat de herplanting zal leiden tot nieuwe overlast door de geplante boom. De Afdeling oordeelt dat op grond van de APV de zwarte den een beschermingswaardige boom is, waardoor er een herplantingsplicht aan de omgevingsvergunning kon worden verbonden. Daarnaast is de Afdeling van oordeel dat het college voldoende rekening heeft gehouden met de grote van het perceel, het feit dat de boom op twee meter afstand van de erfgrens geplant moet worden en welke soort boom terug geplant kan worden. Het beroep van de appellant slaagt dus niet.

Onduidelijke grens bij inrichting – ECLI:NL:RVS:2021:1459

Appellant heeft beroep ingediend tegen een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking zijn van een inrichting. Appellant is eigenaar van het naastgelegen perceel en vreest voor gevaarlijke situaties door de opslag en voor bodemverontreiniging door de activiteiten op het perceel. Hij stelt dat de grens van de inrichting onduidelijk is en dat de werkzaamheden grote risico’s met zich meebrengen. De Afdeling oordeelt dat uit het besluit tot vergunningverlening en de daarbij behorende bescheiden duidelijk moet blijken wat de omvang van de inrichting is, waar de grens van de inrichting loopt en hoe het terrein van de inrichting is ingedeeld. Dit brengt het vereiste van rechtszekerheid mee en volgt uit artikel 2.22, eerste lid, van de Wabo, waarin is bepaald dat in een omgevingsvergunning het project en de activiteiten waarop het betrekking heeft duidelijk worden beschreven. De Afdeling is van mening dat het college van B&W hierin niet is geslaagd, waardoor het beroep van appellant gegrond is.

Beperkte vestigingsmogelijkheid voor fitnesscentra – ECLI:NL:RVS:2021:1474

Appellanten voeren aan dat de beperking voor het vestigen van een fitnesscentrum in het bestemmingsplan in strijd is met evenredigheid als bedoeld in artikel 15, derde lid, onder b, van de Dienstenrichtlijn, aangezien het zich beperkt tot fitnesscentra en dit vanuit ruimtelijk oogpunt niet verschilt van andere sportvoorzieningen. Het college heeft deze beperking, met het oog op de bescherming van het stedelijk milieu in het plangebied, noodzakelijk geacht. Het nagestreefde doel om de leefbaarheid te behouden en te bevorderen ligt hieraan ten grondslag. De bestaande fitnessvoorzieningen leveren op dit moment in de praktijk veel geluidsoverlast op, door de versterkte muziek, waarvan van vroeg in de ochtend tot laat in de avond vaak gebruik wordt gemaakt. Het college van B&W heeft ervoor gekozen de vestigingsmogelijkheden van fitnesscentra te beperken met als doel de onaanvaardbare ruimtelijke effecten op het stedelijk milieu en de leefbaarheid in het plangebied te voorkomen. De Afdeling is van oordeel dat het college zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat de planregel voldoet aan de voorwaarde van evenredigheid als bedoeld in artikel 15, derde lid, onder c, van de Dienstenrichtlijn. De regeling is geschikt om het nagestreefde doel te bereiken en gaat niet verder dan nodig. Het is niet gebleken dat het effect van de vestigingsbeperking ook met een andere, minder beperkende maatregel kan worden bereikt.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Gepubliceerd op jul 13, 2021 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving