Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 30 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

 

Belangenafweging bij weigeren omgevingsvergunning (ECLI:NL:RVS:2022:2154)

Het college van de gemeente Gooise Meren weigert een omgevingsvergunning te verlenen om een pand tijdelijk als woning te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘’Bedrijfsdoeleinden’’. Het college wil hier niet van afwijken, omdat een woning niet past binnen de kaders van goede ruimtelijke ordening. Bovendien ligt naast het perceel, op een afstand van minder dan 50 meter, een paardenhouderij. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en kan geen goed woon-en leefklimaat worden gegarandeerd. Deze afstand is volgens het college bepalend.
Volgens de eigenaar mocht het college de omgevingsvergunning niet weigeren, omdat er wel degelijk sprake zou zijn van een goed woon- en leefklimaat, ondanks het feit dat de afstand tot de paardenhouderij net iets minder is dan 50 meter. Dit wordt tevens onderbouwd door een onderzoek naar de geurhinder. De Afdeling volgt dit argument van de eigenaar.

Naar het oordeel van de Afdeling moet het college, ondanks het feit dat niet wordt voldaan aan de afstand in verband met geurhinder, alsnog gemotiveerd beoordelen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat en een woning dus past binnen de kaders van goede ruimtelijke ordening. Hiertoe dient het college een belangenafweging te verrichten. De Omgevingsdienst en de commissie voor bezwaarschriften had het college hier ook al op gewezen. De Afdeling concludeert dat “het enkele feit dat niet aan die afstandseis wordt voldaan, echter niet betekent dat daarmee geen goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Daarvoor moet het college alsnog een belangenafweging verrichten. Bij die belangenafweging moet het college zowel het woon- en leefklimaat beoordelen bij het pand zelf, als ook de belangen van de paardenhouderij”.

Ladder voor duurzame verstedelijking (ECLI:NL:RVS:2022:2155)

Het college van de gemeente Oost-Gelre heeft aan Marku Bouw een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een opslagmogelijkheid van materialen en om te parkeren rondom het perceel van het bouwbedrijf. Dit is in strijd met het vigerende bestemmingsplan en de ter plaatse geldende bestemming “Wonen”. Het college besloot om van het bestemmingsplan af te wijken. Omwonenden zijn het niet eens met dit besluit. Volgens hen is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, omdat er geen bebouwing aanwezig is en er geen bebouwingsmogelijkheden zijn.

In beginsel is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling wanneer de omgevingsvergunning in vergelijking met het bestemmingsplan, een functiewijziging bewerkstelligt en nieuw planologisch ruimtebeslag mogelijk maakt.
Volgens de rechtbank is er wel sprake van een stedelijke ontwikkeling, maar is deze niet nieuw. De rechtbank overweegt dat “de functiewijziging van een woonbestemming naar een beperkt bedrijfsmatig gebruik voor opslag en parkeren is, gezien de ruimtelijke uitstraling, niet van zodanige aard en omvang dat sprake zou zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling”. Verder ligt het perceel in een overgangsgebied van woonwijk naar bedrijventerrein.

De Afdeling is van mening dat gezien de aard en de omvang wel degelijk sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De langdurige opslag van materialen op een terrein van meer dan 500 m² omvat iets heel anders dan het bewonen van een woning, ook al verandert er weinig aan de ruimtelijke uitstraling. Echter, volgens de Afdeling leidt de ladder voor duurzame verstedelijking in dit geval niet tot vernietiging van de verleende omgevingsvergunning. In dit geval wordt grote waarde gehecht aan de ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunning. Hieruit blijkt dat het opslagterrein voorziet in een behoefte. Verder ligt het perceel in een inbreidingslocatie en behoort daarom tot het bestaand stedelijk gebied. Nu omwonenden verder geen argumenten hebben ingebracht tegen de behoefte en de locatie van de ontwikkeling, laat de Afdeling de verleende omgevingsvergunning in stand.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Medior Casemanager Wabo
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op aug 2, 2022 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving