Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 46 | 2022

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Volksgezondheid (ECLI:NL:RVS:2022:3249)

Het college van de gemeente Hellendoorn heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een telecommast in afwijking van het vigerende bestemmingsplan. Een omwonende kan zich hier niet mee verenigen. De angst bestaat dat de elektromagnetische velden gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Ter onderbouwing hiervan heeft hij een krantenartikel overgelegd, waaruit naar voren is gekomen dat magnetische velden rond hoogspanningslijnen een verhoogd risico op kanker en neurologische aandoeningen met zich meebrengen. Het college heeft echter gewezen op het feit dat er in Nederland blootstellingslimieten bestaan voor de effecten van radiofrequente elektromagnetische velden. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat niet binnen deze limieten wordt gebleven.
Daarnaast heeft de rechtbank het advies uit 2020 van de Commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad aangehaald. Hieruit blijkt dat er geen onderzoeken bestaan naar de invloed op de gezondheid van (langdurige) blootstelling aan 5G-frequenties. Er is wel in kaart gebracht of hier er samenhang tussen bestaat. Dit is volgens de Commissie in zoverre niet het geval. Daarom hoefde de omgevingsvergunning niet geweigerd te worden. De voorzieningenrechter volgt de rechtbank hierin. Daarnaast merkt de voorzieningenrechter op dat het krantenartikel over hoogspanningsleidingen gaat en niet over 5G-masten.


Vergunning van rechtswege? (ECLI:NL:RVS:2022:3274)

Een inrichting heeft een aanvraag gedaan om, in strijd met het vigerende bestemmingsplan, de inrichting milieuneutraal te veranderen. Het bedrijf stelt dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is op deze aanvraag. Nu het college niet binnen de beslistermijn een besluit heeft genomen, is volgens het bedrijf een vergunning van rechtswege ontstaan, ingevolge artikel 3.9 lid 3 van de Wabo in samenhang gelezen met artikel 4:20b van de Awb.

Het college heeft de aanvraag de echter buiten behandeling gesteld, omdat het bedrijf geen mer-aanmeldnotitie heeft overlegd (artikel 7.28 lid 2 Wm). Er heeft daarom geen beoordeling kunnen plaatsvinden over de vraag of een milieueffectrapport nodig is. Voorts is het college van mening dat de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, omdat de activiteit enkel buitenplans vergund kan worden. Dit betekent dat de omgevingsvergunning niet van rechtswege is verleend. De rechtbank volgt het college hierin.

De voorzieningenrechter van de Afdeling is tevens van oordeel dat het met het bestemmingsplan strijdige gebruik alleen buitenplans vergund kan worden en dus de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is. Het feit dat het college dit pas kenbaar heeft gemaakt na afloop van de beslistermijn van de reguliere voorbereidingsprocedure doet hier niets aan af. Bovendien heeft de Afdeling in een eerdere uitspraak geoordeeld dat artikel 3.10 lid 1 Wabo exclusief bepaald welke voorbereidingsprocedure op een aanvraag van toepassing is (ECLI:NL:RVS:2017:372). Om deze reden is de voorzieningenrechter van mening dat de aangevraagde omgevingsvergunning niet van rechtswege is verleend.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op nov 24, 2022 en geschreven door:
Ruimtemeesters Marketing

Ruimtemeesters Marketing

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving