Actualiteiten Omgevingsrecht – week 46

Wetgeving

Wijziging Besluit gebruik meststoffen en Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en enkele overige aanpassingen.

Afkondiging Stb. 2018, 400

Wijziging besluit huurprijzen woonruimte
Aanpassingen als gevolg van een verdere modernisering van de Huurcommissie.

Treedt 1 januari 2019 in werking Stb. 2018, 382

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen

Is 3 november 2018 in werking getreden Stb. 2018, 380

Jurisprudentie

AbRS 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3525

Relativiteit. Appellant geeft aan dat de voorziene woningen in het bestemmingsplan niet passen binnen de Woonvisie. In de Woonvisie wordt prioriteit gelegd bij sociale huur, waaronder starterswoningen, terwijl geen van de in het plan mogelijk gemaakte woningen in het starterssegment valt. Appellant is van mening dat er te weinig sociale woningen zijn. De Afdeling is van oordeel dat de uitgangspunten in de woonvisie ertoe strekken dat voor groepen met lagere inkomens voldoende betaalbare nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Dit strekt dus niet tot belang van appellant maar van woningzoekenden en dus staat het relativiteitsvereiste art. 8:69a Awb in de weg aan vernietiging van het besluit.

AbRS 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3547

Belanghebbendheid. Belanghebbende bij een besluit is degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit dat een besluit toestaat. Belanghebbenden kunnen feitelijke gevolgen ondervinden omdat belanghebbenden uitkijken op de twee vlaggenmasten. De afstand tussen de percelen van belanghebbenden en de vlaggenmasten betreft 366 m tot 410 m, soms gemeten inclusief de tuin van 100 m. Door de afstanden, in combinatie met de aard van de bebouwing (twee vlaggenmasten), kunnen belanghebbenden naar objectieve maatstaven gemeten geen gevolgen van enige betekenis ondervinden van deze vlaggenmasten. Belanghebbenden worden daarom ook niet geraakt in een objectief bepaalbaar belang. Hierdoor zijn zij In de zin van artikel 1:2 Awb geen belanghebbenden.

AbRS 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3541

Begrip aanvraag. Eigenaar van een pand waar een autobedrijf in zit, had een brief gestuurd naar B&W, waarin hij vraagt om planologisch mee te werken om de bestaande bebouwing te mogen gebruiken voor reguliere detailhandel. De enkele mededeling in de brief, dat wordt verzocht om medewerking is onvoldoende om dit te zien als een aanvraag. In de brief moet eenduidig en ondubbelzinnig kenbaar zijn gemaakt, dat is beoogd een aanvraag om een omgevingsvergunning te doen. Indien de omschrijving summier en globaal is (zoals in dit concrete geval), is daarvan geen sprake.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op nov 15, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving