Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 5 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Alternatief plan en het relativiteitsvereiste (ECLI:NL:RVS:2023:415, ECLI:NL:RVS:2023:424, ECLI:NL:RVS:2023:414)
Het college van de gemeente Oost Gelre heeft een omgevingsvergunning verleend waarmee een zonnepark wordt gerealiseerd. Omwonenden kunnen zich hier niet mee verenigen. Zij voeren, onder meer, aan dat er onvoldoende is gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Zo zouden bedrijven in de omgeving zonnepanelen op hun dak en erf willen plaatsen.
Volgens de rechtbank heeft het college gemotiveerd dat het genoemde alternatief onvoldoende bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen voor het opwekken van zonne-energie. Uit de jurisprudentie blijkt bovendien dat wanneer een initiatief op zichzelf aanvaardbaar is, het college hier geen medewerking aan hoeft te verlenen indien “vooraf duidelijk is dat een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met een alternatief met minder bezwaren” (ECLI:NL:RVS:2019:1483). De Afdeling overweegt dat in dit geval niet is gebleken dat, ten tijde van de vergunningverlening, het alternatieve plan hieraan voldoet.

Daarnaast stellen omwonenden dat het initiatief negatieve effecten heeft op de aanwezige flora en fauna en daarmee op hun woon- en leefomgeving. Zij wonen op meer dan 100 meter afstand van het project gebied, maar dit is volgens hen een beperkte afstand in het buitengebied. Tevens hebben zij geïnvesteerd in het behoud en de bescherming van soorten door het zaaien van akkerranden.
De rechtbank oordeelt dat hen het relativiteitsvereiste kan worden tegengeworpen.
Dit vereiste houdt in dat geen geslaagd beroep kan worden gedaan op een rechtsregel die niet bedoeld is ter bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept (artikel 8:69a Awb). Volgens vaste jurisprudentie bestaat hierop een uitzondering, namelijk wanneer de belangen van omwonenden bij het behoud van een goede kwaliteit van hun directe woon- en leefomgeving, zodanig zijn verweven met het algemeen belang welke de rechtsregel beoogt te beschermen. Er is in beginsel geen sprake van verwevenheid indien de afstand tussen de directe leefomgeving van omwonenden en het projectgebied meer dan 100 meter bedraagt (ECLI:NL:RVS:2020:2706). De Afdeling merkt op dat dit ook geldt in het buitengebied. Het feit dat omwonenden zich als natuurlijke persoon inzetten voor het voor het behoud en de bescherming van soorten, doet hier niets aan af.

Beroep op eigendomsrecht (ECLI:NL:RVS:2023:420)
Het college van de gemeente Beekdaelen heeft een omgevingsvergunning verleend voor het vernieuwen van een zadeldak en de plaatsing van dakkapellen op een woning. De bewoner van het naastgelegen perceel is het hier niet mee eens, omdat één dakkapel tegen zijn pand is voorzien. Om deze reden bestaat de angst dat zijn woning minder waard wordt. Volgens hem is onvoldoende rekening gehouden met zijn eigendomsrecht. Ook de rechtbank heeft hier niet naar gekeken.
De Afdeling stelt vast dat er in dit geval een omgevingsvergunning is verleend voor een bouwactiviteit, ingevolge artikel 2.1 lid a onder a Wabo. Een dergelijke omgevingsvergunning kan enkel worden geweigerd op grond van artikel 2.10 lid 1 Wabo. In het laatstgenoemde artikel wordt niet gesproken over het eigendomsrecht. Dit betekent dat deze privaatrechtelijke belemmering geen rol speelt bij de belangenafweging van het college.

 

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op feb 8, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving