Actualiteiten omgevingsrecht – week 5

Wet- en regelgeving

Wijziging van het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 ivm de heffingsvermindering voor verduurzaming van huurwoningen

Hierin zijn de nadere eisen van de verbetering van de energieprestatie van huurwoningen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze heffingsverminderingen bepaald.

Afkondiging Stb. 2019, 12


Jurisprudentie

AbRS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:111

Het college heeft in beleid bepaald dat op grond van artikel 4 lid 11 Bijlage II Bor geen plattelandswoning mag worden verleend. College heeft aangevoerd dat zij deze procedure (regulier) niet geschikt vindt om een dergelijke voorziening te realiseren. Rechtbank oordeelde dat het college hiermee categorisch (en dus ongeoorloofd) het gebruik van de kruimelgevallenregeling voor het realiseren van een plattelandswoning. ABRS oordeelt dat dit niet het geval is. Gemeente komt beleidsvrijheid toe. College heeft gesteld dat zij de kruimelgevallenregeling niet geschikt vindt voor het realiseren van een plattelandswoning gelet op de reguliere procedure. Plattelandswoning kan wel gerealiseerd worden door middel van een procedure met meer inspraak, zoals via de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Gelet op de beleidsvrijheid is het niet verboden als een college hier zelf voor kiest nu er geen wettelijke procedure voorgeschreven is.

AbRS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:80

Het college moet over een project besluit zoals dat is aangevraagd. Wanner een project op zichzelf aanvaardbaar is, kan het bestaan van alternatieven er alleen voor zorgen dat medewerking wordt onthouden, wanneer op voorhand duidelijk is dat door verwezenlijking van alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren voor alle betrokkenen.

AbRS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:86

Conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven. Een gedoogverklaring, de weigering en intrekking van een gedoogverklaring zijn niet gericht op rechtsgevolg en daarom geen besluiten in de zin van de Awb. Wanneer de alternatieve rechtsgang waarlangs de overtreder een oordeel van de bestuursrechter over deze beslissingen kan krijgen onevenredig bezwarend is, dan kan het wel met een appellabel besluit gelijk worden gesteld. Wanneer een derde belanghebbende een handhavingsverzoek heeft aangevraagd en deze impliciet wordt afgewezen door het verlenen van een gedoogverklaring, kan tegen de derde belanghebbende wel beroep instellen tegen de gedoogverklaring. Degene aan wie de gedoogverklaring wordt verleend, kan dit overigens niet.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op jan 30, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving