Actualiteiten omgevingsrecht – week 51

Jurisprudentie Omgevingsrecht

AbRS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4089

Er is een aanvraag ingediend en deze is vervolgens gewijzigd. Bij de totstandkoming van besluiten op aanvraag (met uitgebreide voorbereidingsprocedure) moet in beginsel op de aanvraag worden beslist zoals die is ingediend en zoals die met het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd. Na de ter inzage legging is het niet meer geoorloofd de aanvraag te wijzigen en aan te vullen zonder een nieuw ontwerpbesluit ter inzage te leggen. Dit is slechts anders, wanneer het gaat om wijzigingen van ondergeschikte aard of aannemelijk is dat daardoor geen derden worden benadeeld. Dat was in deze zaak niet het geval.

In dit geval had het college dus een ontwerp van het nieuwe besluit ter inzage moeten leggen en belanghebbenden in de gelegenheid moeten stellen hierover hun zienswijze naar voren te brengen, voordat ze een nieuw besluit namen op de gewijzigde aanvraag. Dit hebben ze niet gedaan en dus is het besluit onzorgvuldig voorbereid.

AbRS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3449

Weigering van een omgevingsvergunning. De rechtbank oordeelt dat het gemeentelijk beleid (Hotelstrategie) onjuist bij het beoordelen van de aanvraag is toegepast. De Afdeling stelt vervolgens vast om een nieuw besluit op bezwaar te nemen aan de hand van de Hotelstrategie. Tijdens de procedure wordt er door de gemeente nieuw beleid vastgesteld en wordt de Hotelstrategie vervangen door het Overnachtingsbeleid. De Afdeling oordeelt dat uitgangspunt is dat bij het nemen van een besluit op bezwaar het recht en de beleidsregel moet worden toegepast zoals die op dat moment gelden. Echter, in dit geval lag er een duidelijke opdracht van de Afdeling dat ze bij het nieuw te nemen besluit alsnog moesten toetsen aan de Hotelstrategie. Wanneer de weigering gehandhaafd blijft, dan kan dit slechts door kenbaar en deugdelijk in te gaan op de uitgebreide overweging van de rechtbank over de toetsing aan de Hotelstrategie. Er mag niet voorbij gegaan worden aan deze uitdrukkelijke opdracht van de Afdeling op de enkele grond dat dit beleid vervangen is. Er had dus toepassing gegeven moeten worden aan de eerder geldende Hotelstrategie.

AbRS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4089

Bij de totstandkoming van besluiten op aanvraag die ingevolge artikel 3.10 van de Wabo worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd in afdeling 3.4 van de Awb, moet in beginsel op de aanvraag worden beslist zoals die is ingediend en met het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd. Na het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit is het niet meer geoorloofd de aanvraag nog te wijzigen en aan te vullen zonder dat een nieuwe ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, tenzij de wijziging van ondergeschikte aard is dan wel aannemelijk is dat daardoor geen derden worden benadeeld.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gepubliceerd op dec 21, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving