Nieuwe wetgeving omgevingsrecht per 1 januari 2018

Nieuwe en gewijzigde wetten treden met name op twee vaste verandermomenten inwerking, namelijk 1 januari of 1 juni. Nu het nieuwe jaar weer is begonnen, betekent dit dat er weer flink wat wetten in werking zijn getreden. Hieronder kort een overzicht:

Meststoffenwet, fosfaatrechten en melkveehouderij

  • De wijziging van de Meststoffenwet voorziet in de invoering van een stelsel van fosfaatrechten om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie onder het nationale fosfaatplafond blijft.
  • Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet i.v.m. vaststelling van het percentage waarmee het op een bedrijf rustende fosfaatrecht met ingang van 1 januari 2018 in mindering wordt gebracht en de toevoeging van twee knelgevallencategorieën (zie 2017, 521).
  • Met de wet grondgebonden groei melkveehouderij worden grenzen gesteld aan de relatieve groei van het melkveefosfaatoverschot op het bedrijf (zie 34295).

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Wijziging van de Woningwet en de Wabo i.v.m. de verduidelijking van voorschriften voor woonboten en andere drijvende objecten die hoofdzakelijk voor verblijf worden gebruikt.

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 (drijvende bouwwerken, asbest en milieuprestatiegrenswaarde)

  • Invoering van specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken.
  • Aanpassing van de grenswaarde voor de concentratie van asbestvezels. De concentratie in de lucht, in voor mensen toegankelijke ruimten van een bestaand bouwwerk, mag niet groter zijn dan 2.000 vezels/m³.
  • Er wordt invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen.

Zie Stb. 2017, 494

Besluit buitengerechtelijke kosten

Dit besluit geeft een nadere normering van de maximumbedragen aan buitengerechtelijke kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen

(zie Stb. 2019, 419 en Stb. 2017, 455).

Basisregistratie ondergrond

  • De Wet basisregistratie ondergrond regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond.
  • Het besluit basisregistratie ondergrond voorziet o.a. in de aanwijzing van brondocumenten en regelt daarmee de feitelijke gegevensinhoud van de basisregistratie (zie 2017, 421).

Afvalstoffen

Wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) zie Stb. 2017, 501.

Wijziging van enkele AMvB’s

Het gaat om het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten, en om andere wijzigingen van ondergeschikte aard in enkele AMvB’s (zie Stb. 2017, 502).

Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden is ingetrokken.


Wilt u meer informatie over veranderende wetgeving? Neem dan contact op via 088-4002800 of mail welkom@ruimtemeesters.nl 

Gepubliceerd op jan 9, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving