Wijzigingen wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1-1-2019

Er is weer een vast verandermoment in wet-en regelgeving per 1 januari 2019. Hieronder een kort overzicht met de wijzigingen voor het omgevingsrecht.

Wijziging Besluit bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte (Bboor)

In het Bboor wordt het bestuursrechtelijk optreden door gemeenten tegen overtredingen van plaatselijke voorschriften, betreffende gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte, nader uitgewerkt. In dit wijzigingsbesluit is een indexering van de boetebedragen met 1,7% opgenomen.

Deze wijziging treedt 1 januari 2019 in werking (zie Stb. 2018, 445).

Besluit uitvoering Chw 16e tranche

Wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Met dit besluit komen er twee nieuwe ontwikkelingsgebieden bij, er komen nieuw projecten bij ten aanzien van het bestemmingsplan bredere reikwijdte, er komt een nieuw experiment waar het gaat om het vergunningvrij plaatsen van een aantal bouwwerken in De Efteling en tot slot worden er nog drie nieuwe experimenten opgenomen.

Deze wijziging treedt 1 januari 2019 in werking (zie Stb. 2019, 438)

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen

Per 1 januari 2019 wordt in het Bouwbesluit 2012 opgenomen: “Nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidinstanties zijn gevestigd zijn bijna energieneutraal.” (zie Stb. 2015, 425)

 

Wet verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Wijziging van de Opiumwet, waarmee de in art. 13b Opiumwet geregelde bevoegdheid van de burgemeester tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt verruimd, zodat hij een woning of lokaal of daarbij behorend erf kan sluiten als daar voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die bestemd zijn voor onder meer de productie van harddrugs of grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

Deze wijziging treedt 1 januari 2019 in werking (zie Stb. 2019, 481, Stb. 2019, 482 en parlementairnummer 34763).

Elektronische openbaarmaking processen-verbaal van stembureaus en opgaven van burgemeesters van aantallen uitgebrachte stemmen

Dit voorstel wijzigt de Kieswet en regelt dat de processen-verbaal van de stembureaus en de opgaven van de burgemeesters met stemtotalen van de gemeente op een algemeen toegankelijke wijze openbaar worden gemaakt op de gemeentelijke website.
Deze wijziging treedt 1 januari 2019 in werking (zie Stb. 2018, 470, Stb. 2018, 521 en parlementairnummer 35011).

Regeling tot indexering van bedragen

Regeling tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Deze regeling treedt 1 januari 2019 in werking (zie Stcrt. 2018, 65542)

De Verborgen Vervuiler: Stop de CO2-uitstoot uit veen

De bodemdaling in landelijke veengebieden vraagt vanwege de complexiteit specifieke aandacht op nationaal niveau. Met deze nota geeft initiatiefnemer hier graag gehoor aan en stelt in de nota beslispunten voor. 17 december 2018 is deze internetconsultatie gepubliceerd en de consultatie sluit op 31 januari 2019 (zie internetconsultatie).

Wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en enkele overige aanpassingen

Treedt 1 januari 2019 in werking, met uitzondering van artikel I, onderdelen C en H (zie Stb. 2018, 485).


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op dec 19, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving