In gesprek over dijkversterking

Afgelopen zomer zijn Noortje Breij van Ruimtemeesters en Mark van de Rijdt van BEECKK Ruimtemakers gestart met de werkzaamheden voor de Dijkversterking in Neerijnen. Een paar maanden verder bespreken ze samen deze ingrijpende opgave voor de gemeente.

OPGAVE EN AMBITIE

Rivierdijken vormen de bakens voor onze waterveiligheid. De wereldwijde opwarming zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. De zomers worden droger en warmer, lokale regenbuien worden heviger. Tegelijk worden de winters zachter en natter, met als gevolg dat de rivieren steeds meer water in korte tijd afvoeren en minder voorspelbaar worden in de waterafvoer. Maar een dijk is meer dan dat. Zo zijn ze geliefd als wandel- en fietsroute en als plek om te wonen en te werken. Samen met Waterschap Rivierenland gaan we voor een duurzame en veilige dijk, die bijdraagt aan behoud dan wel versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

DIJKVERSTERKING: KANSEN ZIEN IN DE OPGAVE

Volgens Noortje en Mark biedt de dijkversterking door Waterschap Rivierenland vooral kansen voor zowel de gemeente als voor haar bewoners en ondernemers. Daarbij is het belangrijk om die kansen te zien en te grijpen. “Zien door goed te lezen, vragen en luisteren, zowel in het gemeentehuis als bij de bewoners en ondernemers aan de dijk. Grijpen door aan de ene kant ruimte te claimen in de planvoorbereiding, en door aan de andere kant geld te organiseren.” Met die aanpak zetten Noortje en Mark zich in om de dijkversterking te gebruiken om de ambities van de gemeente en haar inwoners waar te maken. “Uiteraard moeten er daarbij wel fysieke raakvlakken zijn met de ingrepen die aan de dijk worden gedaan. We zoeken naar win-winsituaties.”

AMBITIEUZE BEWONERS EN GEBRUIKERS

Die win-winsituaties zijn kansen om de wensen van bewoners en gebruikers mee te nemen in de wijkontwikkeling. “Die kunnen variëren van het aanbrengen van struin- en wandelpaden door de uiterwaarden tot het verleggen van een veelgebruikte fietsroute, zodat een verkeersveiligere situatie ontstaat.” Maar zonder te weten wat mensen willen, kun je hun wensen ook niet meenemen. Om te verkennen welke wensen er bestaan heeft het waterschap de afgelopen jaren al veel overleg gevoerd/is het waterschap al veel in gesprek geweest met bewoners(groepen).

Voor het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities vormt de visie Gastvrije Waaldijk de basis. Hierin gaat het concreet over het ontwikkelen van brandpunten (zoals bankjes, horecaknopen en dorpsfronten), een duidelijke inrichting van de dijk (met bewegwijzering, het wegdek etc.) en het zichtbaar maken van (cultuurhistorische) kenmerken op en rond de dijk. “Deze bieden de mogelijkheid om het verblijf op de dijk te verlengen en bijvoorbeeld voorzieningen te benutten.”

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

In het project wordt samengewerkt  met diverse overheden, zoals provincie, waterschap, Rijkswaterstaat en buurgemeenten en belangenorganisaties, zoals het Gelders Landschap & Kasteelen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  Hoe zorg je ervoor dat de belangen van de gemeente Neerijnen in zo’n groot en divers gezelschap worden gehoord? “We zijn actief betrokken bij verschillende overleggen en bijeenkomsten, waarvoor het initiatief soms ook bij ons ligt. In die overleggen mobiliseren we collega’s door kennis met ons en de projectpartners te delen, maar ook om de bestuurders in positie te brengen door hen goed voorbereid op pad te sturen. We vragen continu aandacht voor de gemeenschappelijke belangen, maken samen afwegingen en keuzes. Zoals het waterschap mooi benadrukt: de dijk is van ons allemaal.” Als eigenaar van de gronden is het waterschap verantwoordelijk voor het garanderen van de veiligheid in het achterliggende gebied, ook bij hoogwater. De gemeente helpt mee om de benodigde juridisch-planologische procedures zo goed mogelijk te doorlopen. “Samen maken we werkafspraken waarin we inzoomen op ieders taken en verantwoordelijkheden.”

RUIMTEMEESTER OF RUIMTEMAKER?

Samenwerking is één van de basisbeginselen voor het slagen van een project. Noortje en Mark werken ieder vanuit eigen ervaring, deskundigheid en interesse aan de dijkversterking. Met hun verschillende persoonlijkheden vullen ze elkaar aan,  Een mooi voorbeeld daarvan is de onlangs georganiseerde projectstart waarin zowel op proces als inhoud de juiste informatie op tafel is gekomen. “Het kunnen sparren over inhoud en proces maakt het project beter, maar zeker zo belangrijk, leuker.” Naast deze inhoudelijke kennisuitwisseling levert het ook praktische voordelen op; door met z’n tweeën aan een project te werken is er flexibiliteit en continuïteit. Daarnaast verdelen Noortje en Mark de taken zodat ze allebei hun eigen talenten kunnen inzetten. “Dat levert energie op, en dit straalt uit naar collega’s en projectpartners. Nu al een geslaagde samenwerking dus!”

Meer lezen over dit project? Bekijk dan de pagina Dijkversterking Waal – Waterschap Rivierenland – Gemeente West Betuwe.

Gepubliceerd op nov 27, 2018 en geschreven door:
Noortje Breij

Noortje Breij

Projectleider Ruimtelijke Ontwikkelingen en Dijkversterkingsopgave

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving