Noortje Breij

Portretfoto van medewerker Noortje Breij

FUNCTIE

Projectleider ruimtelijke ontwikkelingen en Dijkversterkingsopgave

Profiel

Noortje werkt met grote betrokkenheid als project- of procesleider aan ruimtelijke projecten.  Veelal namens gemeenten, maar zeker ook met andere stakeholders, zoals bewoners of andere overheden als Waterschap en Provincie. Met haar enthousiasme krijgt ze de diverse stakeholders betrokken bij de processen om tot verdere planontwikkeling te komen. Veranderingen aanbrengen in de  fysieke leefomgeving doe je immers niet alleen. Alleen met samenwerking kun je  nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Haar missie is om met elkaar de wereld om ons heen mooier, functioneler en (be)leefbaarder maken!

Expertise

Noortje heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van diverse ruimtelijke projecten in de fysieke leefomgeving. Op dit moment werkt ze met de projectorganisaties van het Waterschap Rivierenland aan hoogwaterveiligheidsopgaven in het rivierengebied. Daarnaast heeft ze heeft gewerkt aan planontwikkeling voor een wind- en zonnepark, woningbouwprojecten en bedrijfsterreinen, of combinaties hiervan. Maar ook minder voorkomende ruimtelijke opgaven als een natuurbegraafplaats of een motorcrossterrein behoort tot haar werkveld. De werkzaamheden spreiden zicht over het volledige spectrum van de fase van onderzoek naar haalbaarheid tot en met de benodigde juridische planologische borging in bestemmingsplannen.

Belangrijke gemene deler in de processen is de communicatie met omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden. Als projectleider vorm je een belangrijke schakel tussen de stakeholders en het gemeentebestuur. Draagvlak blijft immers een groot goed!

Meesterschap

Vanuit haar genoemde kennis en kunde werkt Noortje vol enthousiasme  aan een passende, integrale afweging van belangen om het proces van ruimtelijke (her)ontwikkeling verder te brengen, zodat daadwerkelijk een nieuwe ruimte ontstaat.

Droomproject

Ik denk op dit moment mijn droomproject al te hebben gevonden! Wow, wat een mooi besef!

Ik werk namens de gemeente West Betuwe aan twee dijkversterkingsprojecten van de noordelijke Waaloever. Het betreft een  hoogwaterveiligheidsopgave die zich uitstrekt over circa 48 kilometer rivierdijk.

Ik zet me in om de belangen van bewoners op en nabij de dijk én van de gemeente op juiste wijze onderdeel te maken van de dijkversterkingsopgave. Naast de veiligheidsopgave willen we ook samenwerken om werk met werk te maken en zogenaamde meekoppelkansen  te ontwikkelen.

Een mooi voorbeeld is het project van de Gastvrije Waaldijk. Hierbij willen we een doorgaande fietsroute over de dijk realiseren van Nijmegen tot aan Gorinchem;  een 80 kilometer lange Waalervaring. Een mooie kans om naast hoogwaterveiligheid ook de ruimtelijke kwaliteit van de dijk te verbeteren, inclusief maatwerk voor specifieke lokale situaties.

Welke nieuwe droom gaat volgen…?