Actualiteiten omgevingsrecht – week 4

Wet- en regelgeving

Wijziging van de Activiteitenregeling met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen

In deze wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer wordt artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer nader uitgewerkt. Na artikel 2.16 worden vier artikelen toegevoegd. Ook wordt een terugverdientijdmethodiek toegevoegd. Deze methodiek wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen voor een individuele inrichting.
Internetconsultatie

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Leden van vertegenwoordigende organen hebben het recht om tijdelijk ontslag te krijgen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. Zij worden dan gedurende een periode van 16 weken vervangen. De Kieswet en de Waterschapswet regelen nu dat aan een verzoek niet voldaan, indien het verzoek wordt gedaan binnen een periode van 16 weken voor het einde van de reguliere zittingsduur van het vertegenwoordigend orgaan. De regering acht dit onwenselijk en stelt daarom voor om deze beperking te schrappen.

Jurisprudentie

AbRS 9 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:34

Het college is gerechtigd en soms zelfs verplicht om de indiener van een bouwaanvraag de mogelijkheid te geven zijn aanvraag aan te vullen of te wijzigen, zodat geconstateerde gebreken voor het verlenen van de vergunning worden weggenomen. Het moet dan wel gaan om wijzigingen van ondergeschikte aard, waar geen nieuwe bouwaanvraag voor is vereist. Of dit het geval is, moet per concreet geval beoordeeld worden. Als de wijziging zo ingrijpend is, dat redelijkerwijs niet meer van hetzelfde bouwplan gesproken kan worden, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

In dit geval hebben de bezwaren van de Welstandscommissie betrekking op ontwerp van het reclameobject in zijn geheel, namelijk maatvoering, vormgeving en plaatsing op het dak. Dit zijn geen wijzigingen van ondergeschikte aard, omdat het een heel nieuw ontwerp vergt.

AbRS 9 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:48

Het begrip ‘bestuurlijk’ in art. 3 van de Wob ziet, gelet op het doel van de Wob, op het openbaar bestuur in al zijn facetten. Het gaat niet alleen om het extern optreden van het bestuur, maar ook de interne organisatie en de wijze waarop het de taken van het bestuursorgaan vervult.

AbRS 9 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:40

Het huisverbod uit de Wet tijdelijk huisverbod strekt er blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van de wet toe, dat in de gegeven noodsituatie escalatie wordt voorkomen en hulp wordt geboden. Het huisverbod moet gezien worden als een bestuurlijke maatregel. Deze kan ook worden ingezet als geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden, maar situaties ontstaan waarbij acute en dringende behoefte bestaat aan het creëren van een afkoelingsperiode om escalatie te voorkomen. Het is dus niet vereist dat wordt vastgesteld dat strafbare feiten worden gepleegd. Dus dat niet duidelijk was of en in hoeverre fysiek geweld tussen echtgenoten heeft plaatsgevonden, zorgt er hier niet voor dat de burgemeester niet bevoegd was een tijdelijk huisverbod op te leggen.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op jan 25, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving