Actualiteiten omgevingsrecht – week 44

Wet- en regelgeving

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt de vier AMvB’s onder de Ow en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

Internetconsultatie

Wet keuzevrijheid openingstijden winkeliers

Dit voorstel van wet strekt ertoe de keuzevrijheid van de winkelier over openstelling van zijn winkel te verankeren, binnen de grenzen van de bij of krachtens de Winkeltijdenwet vastgestelde openingstijden. Het voorstel heeft als gevolg dat een winkelier zijn winkel niet open hoeft te stellen (of te sluiten) op tijden waar hij niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Met dit wetsvoorstel wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier, zoals de verhuurder, een vereniging van eigenaren of een winkeliersvereniging, zonder instemming van de winkelier, besluit over de openingstijden.

Internetconsultatie 

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Afkondiging Stb. 2018, 371

Deze wet treedt in vier fasen in werking, te weten de dag na uitgifte van het Staatsblad, 1 januari 2019, 1 oktober 2019 en een nog nader te bepalen tijdstip Stb. 2018, 372

Jurisprudentie

AbRS 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3383

Een veerpont is geen bouwwerk en hiervoor is dus geen omgevingsvergunning om te bouwen nodig. Schepen die bedoeld zijn om te varen en waarvan de primaire functie varen is, voldoen niet aan de definitie varen. Dergelijke bouwwerken zijn niet met de grond verbonden en niet bedoeld om ter plaatse als woning of ander bouwwerk te functioneren. Dat de afstand die de veerpont elke dag aflegt betrekkelijk gering is, maakt niet dat het bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

De machine, klipankers en kabels waarmee de veerpont verbonden is met de rivierbodem zijn niet als bouwwerk aan te merken, omdat ze verbonden zijn met de veerpont en daar niet los van gezien kunnen worden.

AbRS 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3344

Het enkele feit dat een besluit is genomen door een niet bevoegd bestuursorgaan is onvoldoende grond voor het oordeel dat een dergelijk besluit van rechtswege nietig zou zijn. Onbevoegd genomen besluiten zijn vatbaar voor vernietiging door de rechter, maar kunnen in rechte onaantastbaar worden als ze niet op tijd in beroep zijn gegaan tegen het besluit.

Rechtszekerheid brengt met zich mee dat een besluit slechts van rechtswege nietig is, wanneer de fatale gebrekkigheid zo duidelijk is, dat deze ook voor de betrokken burgers redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op nov 1, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving