Actualiteiten omgevingsrecht – week 6

Actualiteiten wet- en regelgeving

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. Deze zijn nu geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast maakt het toepassing van de privaatrechtelijke faciliteit van kavelruil ook mogelijk in het stedelijk gebied. Ook bevat het wetsvoorstel een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

Ingediend bij de Tweede Kamer met parlementairnummer 35133 (zie ook EK)

Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier AMvB’s: het Bal, Bbl, Bkl en het Omgevingsbesluit. Het gaat daarbij om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften. De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

Internetconsultatie

Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Het kabinet is voornemens de Wet natuurbescherming te integreren in de Omgevingswet, zodra de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2021). De meeste regels van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming belanden in de AMvB ’s van de Omgevingswet (Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, Omgevingsbesluit). Daarin voorziet het voorliggende ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. De overgang gebeurt beleidsneutraal.
internetconsultatie

Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Met voorliggende wijziging van het Bouwbesluit 2012 geldt de eis om bijna energie-neutrale gebouwen te bouwen vanaf 1 januari 2020 voor alle gebruiksfuncties. Deze eisen komen daarmee in de plaats van de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zoals deze al voor 2003, het moment van invoering van het Bouwbesluit 2003 (de voorloper van het Bouwbesluit 2012) in de bouwregelgeving was opgenomen.
Internetconsultatie

Verzamelbesluit Bouwbesluit 2012

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de bruikbaarheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen
Internetconsultatie


Actualiteiten jurisprudentie

AbRS 23 janauri 2019, ECLI:NL:RVS:2019:194

In bestemmingsplan is de bestemming Tuinen opgenomen. Hierin staat dat de gronden bestemd zijn voor tuinen zonder een nadere uitleg/definiëring. Volgens vaste jurisprudentie moet dan worden aangenomen dat er sprake moet zijn van normaal gebruik als tuin. Of gebruik daar onder valt moet beoordeeld worden aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft. In casu was de strook verhard en was er sprake van laden, lossen en kortdurend parkeren ten dienste van een bedrijf. Nu de gemeente maar een keer een uur had gecontroleerd kon niet worden opgemaakt of er sprake was van strijdig gebruik. Immers is met een enkele controle niet vast te stellen wat de aard en de frequentie van het gebruik is. 

AbRS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:192

In het algemeen spraakgebruik dienen onder “wonen” diverse uiteenlopende vormen van huisvesting worden begrepen. Daaronder valt ook het verhuren van kamers aan personen, die niet tot het huishouden van de verhuurder behoren. De in het bestemmingsplan opgenomen bepalingen, die zien op het gebruik van de woning, verbieden slechts de huisvesting van tijdelijke werknemers. Dus in dit geval is het verhuren van kamers aan personen, die niet tot het huishouden van appellant behoren, m.u.v. de huisvesting van tijdelijke werknemers niet i.s.m. het bestemmingsplan.

AbRS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:186

Het procesbelang is het belang dat appellante heeft bij de uitkomst van de procedure, wat zij in concreto met haar beroep wil dan wel kan bereiken. Het gaat dus niet om de vraag óf appellante gelijk heeft, maar of ze een reëel en actueel belang heeft bij het gelijk, als zij dat zou hebben. De vraag of er procesbelang is, wordt beantwoord aan de hand van de stand van zaken op het moment van beoordelen van het beroep. Er kan geen uitspraak worden gevraagd uitsluitend vanwege de principiële betekenis ervan.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op feb 8, 2019 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving