Actualiteiten omgevingsrecht – week 8

Wet- en regelgeving

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche)

Afkondiging en is 26 januari 2019 in werking getreden Stb. 2019, 53
Er worden drie nieuwe innovatieve duurzame experimenten opgenomen. Daarnaast worden aan reeds bestaande experimenten nieuwe gebieden of nieuwe onderdelen toegevoegd.

Wijziging van het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, en het Activiteitenbesluit milieubeheer ter uitvoering verordening betreffende kwik

Afkondiging en is 1 februari 2019 in werking getreden Stb. 2019, 55

Doel van de kwikverordening is de EU-wetgeving in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Minamata. Het verdrag heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen door de mens veroorzaakte emissies van kwik naar lucht, water en bodem. De kwikverordening zorgt ervoor dat de Europese Unie en haar lidstaten in staat zijn het verdrag goed te keuren, respectievelijk te ratificeren, en uit te voeren.

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen 2018

Internetconsultatie

De Europese commissie presenteerde onderdeel van haar beleidspakket ter bevordering van de circulaire economie, wijzigingsvoorstellen voor zes bestaande richtlijnen 2 over afvalbeheer (hierna: afvalpakket). Het voorstel voor de wijzigingsrichtlijn maakte onderdeel uit van het pakket. Het doel van het circulaire-economiepakket is efficiënter om te gaan met grondstoffen. Efficiënter omgaan met onze grondstoffen kan grote economische, sociale en milieuvoordelen opleveren. Het toepassen van afval als grondstof is essentieel voor een efficiënter grondstoffengebruik en voor het sluiten van de kringloop in een circulaire economie.

Wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche)
Internetconsultatie


Jurisprudentie

AbRS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:331

In het bestemmingsplan is niet gedefinieerd wat onder sportveld moet worden verstaan, daarom moet aangesloten worden bij het normaal spraakgebruik. Een skeelerbaan kan gelet op deze definitie aangemerkt worden als sportveld. Door appellanten is aangevoerd dat SVBP (2008) ook de term ‘skeelerbaan’ als aanduiding kent en dat deze dan daarvoor gebruikt had moeten worden. De Afdeling stelt dat hoewel de bestemmingen verplicht zijn er geen verplichting geldt voor het gebruiken van de aanduidingen in SVBP.

AbRS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:335

Voor de intrekking van een omgevingsverguning voor bouwen, wegens een onjuiste of onvolledige opgave (art. 5.19 lid 1 aanhef en onder a Wabo), is het noodzakelijk dat vast staat dat de omgevingsvergunning juist wegens de onjuistheid in de overgelegde gegevens is verleend.

AbRS 6 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:350

Volgens vaste jurisprudentie mag een college uitgaan van het oordeel van het Landelijke Bureau Bibob. Desondanks moet een bestuursorgaan zich er wel van vergewissen of het advies van het LBB op de juiste manier tot stand is gekomen. Nu nergens blijkt dat er sprake is dat het onderzoek naar de feiten niet op zorgvuldige wijze is uitgevoerd en omdat de feiten de conclusies kunnen dragen, is er geen reden om hieraan te twijfelen. Daarbij komt dat appellant enkel de deskundigheid van LBB in twijfel heeft getrokken maar hiervoor geen feiten heeft aangevoerd.

Een van de bestuurders heeft op het Bibobformulier zijn strafrechtelijk verleden verzwegen. De LBB stelt dat er sprake is van valsheid in geschrifte. Appellant stelt dat daarvoor opzet noodzakelijk is en daarvan is hier geen sprake. Appellant heeft onbewust het formulier onjuist ingevuld dan wel laten vullen. ABRS oordeelt dat de LBB heeft gesteld dat er vermoedelijk sprake is van valsheid in geschrifte en niet dat dat in strafrechtelijke zin bewezen kan worden.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op feb 20, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving