Actualiteiten omgevingsrecht – week 9

Wet- en regelgeving

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Met het ontwerpbesluit worden regels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet.
Internetconsultatie

Teelt en verkoop hennep recreatief gebruik

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen

Met parlementairnummer 34997. Aangenomen in de TK.

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

Met parlementairnummer 35006. Aangenomen in de TK.


Jurisprudentie

AbRS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:432

De vraag staat centraal of een negatief Bibob advies over de eigenaar van een pand ook effect heeft voor een aanvraag omgevingsvergunning als de aanvrager niet de eigenaar is. De MvT bij de Aanpassingswet Wet Bibob stelt dat onder betrokkene ook kan worden verstaan iemand die met de aanvrager gelijk kan worden gesteld. Feitelijke zeggenschap en daadwerkelijke invloed op de totstandkoming van het bouwwerk kunnen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling of iemand als betrokkene kan worden aangemerkt.  Volgens inmiddels vaste jurisprudentie is een pandeigenaar bij uitstek iemand die feitelijk zeggenschap heeft over en daadwerkelijke invloed heeft op de verbouwing.

AbRS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:439

In een bestemmingsplan is opgenomen (met voorwaarden) dat bedrijfsgebouwen opgericht moeten worden achter de bedrijfswoning. In het onderhavige geval zijn de bedrijfsgebouwen al aanwezig en gaat het om het oprichten van een bedrijfswoning. De bepalingen omtrent het oprichten van de bedrijfswoning stellen niets over de verhouding tot de bedrijfsgebouwen. ABRS oordeelt dat de bepalingen omtrent het oprichten van bedrijfsgebouwen dan niet zodanig mogen worden uitgelegd dat deze ook van toepassing zijn op het oprichten van de bedrijfswoning. De bedrijfswoning mag derhalve achter de bedrijfsgebouwen worden opgericht.

AbRS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:398

Bijbehorende voorzieningen ten dienste voor de aangewezen functie zijn niet altijd vergunningsplichtig en is het niet vereist op het op te nemen in de vergunning, in dit geval een talud. Een talud kan ook niet aangemerkt worden als een vergunningsplichtig bouwwerk. Het begrip “bouwwerk” is niet in de Wabo omschreven, maar kan voor de uitleg van dat begrip aansluiting worden gezocht bij de omschrijving van het begrip “bouwwerk” in de modelbouwverordening. Deze luidt: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op feb 28, 2019 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving