Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Vooruitlopend op de Omgevingswet is op 26 januari 2017 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, dat strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Onder elektronisch raadpleegbare plannen moeten plannen verstaan worden, die beschikbaar zijn gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor plannen en verordeningen die slechts een papieren versie kennen blijft dus de actualiseringsplicht van kracht tot de Omgevingswet in werking treedt. 
Gemeenten blijven uiteraard wel de bevoegdheid houden om een bestemmingsplan of beheersverordening vast te stellen. Om deze reden zal dit wetsvoorstel geen gevolgen hebben voor lopende procedures.

Met de Invoeringswet Omgevingswet is duidelijk geworden dat iedere gemeente bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege één omgevingsplan heeft. Na invoering van de Omgevingswet hebben gemeenten een termijn van 10 jaar om hun ‘omgevingsplan van rechtswege’ te vervangen door een omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving, om zo uiteindelijk te komen tot één samenhangend en consistent omgevingsplan. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel wordt aangegeven dat dit een aanzienlijke opgave is voor gemeenten, die bovendien de nodige tijd en inspanning vergt. De intentie van dit wetsvoorstel is dan ook om in aanloop op de inwerkingtreding van de Omgevingswet capaciteit vrij te maken met het schrappen van de actualiseringsplicht, die vervolgens gebruikt kan worden om te starten met de voorbereiding van een omgevingsplan.

Kanttekening die geplaatst kan worden bij dit wetsvoorstel, is dat actualisatie van de huidige bestemmingsplannen niet alleen een last vormt, maar ook de kans biedt om alvast voor te sorteren op de komst van het omgevingsplan.


Wilt u meer informatie over de gevolgen van de Invoeringswet en het wegvallen van de actualisatieplicht, neem dan contact op met Nusin Higazi, juridisch consultant, of Ron Visscher, Manager Projecten bij Ruimtemeesters of bel met 088 – 400 28 00.

 

Gepubliceerd op feb 21, 2017 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving