Ontwikkelingen wet- en regelgeving omgevingsrecht ná 1 juli 2018

Ook na het vaste verandermoment van 1 juli 2018 zijn er weer ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. Voor de wijzigingen per 1 juli 2018 verwijs ik naar mijn eerdere blog. 

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Dit aanvullingsbesluit is een uitwerking van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, die op dit moment aanhangig is bij de Tweede Kamer. Dit Aanvullingsbesluit heeft tot doel om de Rijksregels voor bodem toe te voegen aan de Omgevingswet. Er zullen wijzigingen plaatsvinden van het Bal, Bkl, Omgevingsbesluit en enkele andere besluiten met het oog op het beschermen van de bodem.
Sinds 10 juli kan er gereageerd worden op de internetconsultatie.

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Dit wetsvoorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet.

Het is op 4 juli aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)

Het doel van dit wetsvoorstel is om de uitwisseling en verwerking van gegevens tussen instanties die met elkaar samenwerken te verbeteren. Er kan hierbij gedacht worden aan samenwerking bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, verstoring van de openbare orde en veiligheid of misbruik van overheidsgeld en sociale voorzieningen.

De Internetconsultatie van dit wetsvoorstel is op 6 juli gepubliceerd.

Wijziging Besluit Bibob ivm opname COA

Hiermee wordt de COA toegevoegd aan de lijst van zelfstandige bestuursorganen, die bevoegd zijn de Wet Bibob toe te passen. Het COA kan dit nu nog niet, waardoor ze bij het sluiten van een vastgoedtransactie de vastgoedpartners niet kan beoordelen.

Vanaf 13 juli kan er gereageerd worden op de Internetconsultatie.

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Het doel van dit wetsvoorstel is om een experiment mogelijk te maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik (wietexperiment). Op deze manier kan onderzocht worden of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen).

Op 16 juli is dit wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Implementatie richtlijn elektronische facturering bij overheidsopdrachten

Hiermee wordt een grondslag opgenomen voor een aanvullende verplichting voor alle aanbestedende diensten en speciale sector bedrijven. Dit vloeit voort uit de richtlijn inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven moeten voor overeenkomsten waarop de aanbestedings- of concessierichtlijn(en) van toepassing zijn elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken, die aan de Europese norm en lijst met syntaxen voldoet. Het betreft facturatie van overheidsopdrachten en concessieopdrachten boven de geldende Europese drempelbedragen.

In Stb. 2018, 216 is opgenomen dat deze wet 18 april 2019 in werking treedt.

Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet en Provinciewet en strekt ertoe de bevoegdheid van de raad en PS inzake het verlenen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te verruimen. Voorgesteld wordt om een ongeclausuleerde bevoegdheid toe te kennen, waardoor meer maatwerk mogelijk is bij het verlenen van ontheffing.

Dit wetsvoorstel is op 3 juli aangenomen door de Tweede Kamer.

Wijziging Besluit huurprijzen woonruimte

Het doel is om de positie van de Huurcommissie verder te verstevigen door de taken verder uit te breiden. Verder bevat het ook voorstellen voor herziening van de financieringsstructuur.
Uit Stb. 2018, 233 blijkt dat dit besluit op 1 januari 2019 in werking treedt.

Wet tot intrekking van de Wet raadgevend referendum

Het nationaal raadgevend referendum heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht. Bovendien was het een tussenstap op weg naar een correctief bindend referendum en voor dit laatste is sindsdien de politieke steun afgebrokkeld, dus als reactie dit wetsvoorstel tot intrekking.
Deze wet is 12 juli 2018 in werking getreden (zie Stb. 2018, 214).

Gepubliceerd op jul 25, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving