Wijzigingen wetten in het omgevingsrecht per 1 juli 2018

Het is weer zover, er is een vast verandermoment geweest. Per 1 juli 2018 zijn er dus de nodige wetten in werking getreden. Hieronder een kort overzicht met de belangrijkste wijzigingen voor het omgevingsrecht.

Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen

Deze wijziging van de Wro en de Invoeringswet Wro schaft de actualiseringsplicht af voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het idee is dat gemeenten op deze manier meer ruimte beschikbaar krijgen, zodat ze zich voor kunnen bereiden op de Omgevingswet en het tot stand brengen van een omgevingsplan. Zie Stb. 2018, 138 en Stb. 2018, 203

Wijziging van het Bouwbesluit 2012

Deze wijziging zorgt ervoor dat er geen verplichting meer bestaat tot aansluiting op het gasnet, wanneer de netbeheerder op grond van de Gaswet ook geen taak heeft bij het voorzien in die aansluiting. Zo wordt voorkomen dat het Bouwbesluit 2012 tot aansluiting op het gastransportnet verplicht, terwijl de Gaswet dezelfde aansluiting in het licht van de energietransitie juist tegen gaat. Zie Stb. 2018, 197

Wijziging Wet milieubeheer en Besluit energie vervoer

De wijziging van de Wm i.v.m. de implementatie van de ILUC-richtlijn en het daarmee samenhangende Besluit energie vervoer werken terug tot 1 januari 2018. Deze wijzigingen hebben betrekking op de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en het behalen van de reductieverplichting hiervan. Zie Stb. 2018, 202

Evaluatie WION en regeling bevoegde rechter

  • Met de wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten wordt invulling gegeven aan de acties die betrekking hebben op wijziging van de WION.

Zie Stb. 2018, 140

  • Het Besluit houdende wijziging van het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken gaat over de aanwijzing van grondroerders, die zijn vrijgesteld van de verplichting een graafmelding te doen bij de uitvoering van ondiepe graafwerkzaamheden in eigen grond.
    Zie 2018, 185

Wijzigingen van enkele AMvB’s

Het gaat om technische wijzigingen van enkele AMvB’s (o.a. Bor, Waterbesluit en besluit milieueffectrapportage) op het terrein van milieu, vervoer en water. Stb. 2018, 135

Wet terugvordering staatssteun

Deze wijziging voorziet in nationaalrechtelijke grondslagen voor de terugvordering van niet overeenkomstig de staatssteunregels verstrekte niet-fiscale bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke staatssteun. Zie Stb. 2018, 75 en Stb. 2018, 99

Voortgang Energietransitie

Deze wijziging voorziet in hoofdzaak in een aantal wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet teneinde de transitie naar een duurzame energievoorziening verder te faciliteren.
Zie Stb. 2018, 109 en Stb. 2018, 129

Invoeringswet Omgevingswet, Aanvullingswet natuur en AMvB’s

Deze wet is nog niet in werking getreden, maar 3 juli 2018 heeft de ministerraad ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur. Deze liggen dus inmiddels bij de Tweede Kamer. Verder is duidelijk geworden dat de vier AMvB’s van de Omgevingswet in de loop van juli 2018 in het staatsblad gepubliceerd worden.


Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht? Neem dan voor meer informatie contact op met Nusin Higazi, juridisch adviseur omgevingsrecht via nusin@ruimtemeesters.nl of bel 088-4002800.

Gepubliceerd op jul 4, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving