Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer

De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele voordelen van de wet.

Minister Schultz van Haegen: “Ik ben zeer verheugd dat de Omgevingswet is aangenomen door de Tweede Kamer. De wet is tot stand gekomen in samenwerking met de koepels, overheden, het bedrijfsleven en vele anderen betrokken partijen. Dankzij de Omgevingswet hebben we straks 1 loket en 1 vergunning, doordat 26 sectorale wetten opgaan in deze wet. De wet gaat niet uit van verboden, maar nodigt juist uit tot ontwikkeling.”

Wat levert de Omgevingswet de Nederlander concreet op? Een aantal feiten op een rij:

  • Van 26 wetten naar 1 wet
  • We brengen 5000 wetsartikelen terug naar 350 wetsartikelen
  • We brengen 120 ministeriële regelingen teruggebracht naar 10
  • We brengen 120 algemene maatregelen van bestuur terug naar 4
  • We hebben één wet voor de hele leefomgeving
  • De wet maakt het mogelijk om lokale vraagstukken ook lokaal op te lossen
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar slechts één omgevingsplan

Tijdelijk wijzigen bestemmingsplan

Dankzij de Omgevingswet wordt het eenvoudiger om een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. De procedure voor bijvoorbeeld het tijdelijk verplaatsen van winkels gedurende een verbouwing duurde voorheen 26 weken. Dat biedt weinig flexibiliteit. Zo’n bestemmingsplanwijziging moet straks in 8 weken afgerond kunnen zijn.

Vergunningvrij bouwen

Tevens kunnen bewoners en bedrijven kunnen eenvoudiger aan- of uitbouwen en bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt toegestaan om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.

Maatwerk

De Omgevingswet houdt straks rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei en bevolkingskrimp. Ook maakt de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het aanpakken van leegstand. In landelijke gebieden zal de nationale norm voor geluid vaak als niet streng genoeg worden ervaren. Terwijl een wat hogere belasting in het centrum van een grote stad geen enkel probleem behoeft te zijn.

Participatie

Door vroegtijdige participatie ontstaan niet alleen de beste plannen maar daarmee ontstaat ook draagvlak. Partijen worden niet overvallen, maar voelen zich betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. En zullen dan niet in een laat stadium dwars gaan liggen, met vertragingen als gevolg. Investeren aan de voorkant verdient zich terug. Hoe goede participatie wordt geregeld, verschilt per geval en vraagt om maatwerk.

Experimenteren wordt mogelijk

De omgevingswet maakt het straks mogelijk om meer te experimenteren. Het kan dat nieuwe technische ontwikkelingen op de grenzen van de regelgeving stuiten. In dat geval biedt de experimenteerbepaling uitkomst. Deze bepaling geeft vernieuwingen een kans door eerst te onderzoeken of ze een verbetering zijn. Positieve ervaringen met het experiment kunnen leiden tot aanpassing van de regelgeving.

Bestuursakkoord

Het succes van deze enorme stelselherziening zit in de uitvoering. Om de wet ook daadwerkelijk in werking te laten treden in 2018 is het belangrijk dat er nu al wordt gestart met de implementatie. Het Rijk heeft samen met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen al overeenstemming bereikt over de inhoud en organisatie van de implementatie van de wet- en regelgeving. Deze afspraken zijn vastgelegd in een bestuursakkoord dat zij woensdag 1 juli met elkaar hebben ondertekend. Intussen wordt al werk gemaakt van het Omgevingsloket online. Volgend jaar worden de begrippen en technieken vastgesteld zodat de systemen op elkaar kunnen worden aangesloten. In 2017 worden de centrale en decentrale regelgeving verwerkt in het digitale systeem. In 2018 gaat het geheel online.

Kosten

Er loopt samen met de koepels (VNG, IPO Unie van Waterschappen) een onderzoek naar de kosten. Dat onderzoek moet einde van het jaar afgerond zijn. In het bestuursakkoord is afgesproken dat op basis van het onderzoek afspraken worden gemaakt. We hebben ook al eerder onderzoek gedaan naar de wet en ons beeld nu is dat het totaal aan baten beduidend hoger is dan het totaal aan kosten. Er komt ook nog een onderzoek bij de algemene maatregelen van bestuur. De verwachting is dat de baten die daaruit vloeien nog hoger zijn dan bij de wet.

Bron: Omgevingsweb.nl

Gepubliceerd op jul 2, 2015 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving