Startnota Nationale Omgevingsvisie gepubliceerd

De rijksoverheid is drukdoende met de voorbereidingen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 17 februari presenteerde zij de startnota voor de inhoud van de NOVI. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende verschillen tussen gebieden hebben volgens het rijk invloed op de manier waarop en het tempo waarmee belangenafwegingen rond de fysieke leefomgeving moeten worden gemaakt. Ook de klimaatverandering stelt ons volgens het Rijk voor nieuwe opgaven. Het is nodig bewuster om te gaan met energiebronnen en grondstoffen, onze natuur, ons cultureel erfgoed en onze gezondheid. Daarbij is het belangrijk dat de afwegingen sneller gemaakt kunnen worden, met meer oog voor de samenhang van sectorale opgaven. De volgende sectorale beleidsthema’s zullen volgens de startnota in ieder geval worden meegenomen in de  NOVI: Bereikbaarheid, Cultuur en Erfgoed, Defensie en Nationale veiligheid, Economische Ontwikkeling,  Energievoorziening, Gebouwde Omgeving, Gezondheid en Veiligheid in de leefomgeving, Natuur en Landschap, Natuurlijke hulpbronnen, Voedsel en landbouw en Water.

Strategische opgaven

Vanuit deze sectorale opgaven zijn de 4 strategische opgaven verwoord die het rijk in de Nationale Omgevingsvisie centraal stelt en dus in de Omgevingsvisie vooral in samenhang afgewogen worden. De strategische opgaven volgen uit het proces dat is doorlopen na raadpleging van zo’n 1500 mensen en 500 maatschappelijke organisaties, waaronder bijdragen van gezamenlijke provincies, gemeenten en waterschappen. De strategische opgaven luiden:

  • Naar een duurzame en concurrerende economie;
  • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon­- en werkomgeving;
  • Naar een waardevolle leefomgeving. 

In de vervolgstappen na de nu gepubliceerde startnota zullen deze 4 opgaven worden uitgewerkt en verdiept. De NOVI zal na uitwerking uitspraken doen op strategisch niveau en zal sturend zijn voor een samenhangende uitvoering via regelgeving, besluitvorming over concrete initiatieven en de inzet van financiële en andere middelen. De NOVI geeft helderheid over de rol die de rijksoverheid voor zichzelf ziet in de fysieke leefomgeving en is bindend voor het rijk.

Kerninstrument

De omgevingsvisie is naast de algemene regels, de programma’s, de omgevingsverordening, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning een van de kerninstrumenten van het nieuwe stelsel voor omgevingsrecht. Keuzes die in de NOVI worden gemaakt zullen vervolgens in de uitvoering tot uiting komen, in bijvoorbeeld investeringsbeslissingen, programma’s en in regelgeving.

Aan de slag

Met deze eerste inkijk in de Nationale Omgevingsvisie geeft de rijksoverheid het voorbeeld voor wat betreft een integrale benadering van sectorale beleidsthema’s. Duidelijk geeft zij echter ook het vertrouwen aan de lagere overheden om verdere uitwerking van de thema’s lokaal op te pakken. Het zou mooi zijn als deze startnota voor gemeenten dan ook een startsein vormt om met de gemeentelijke omgevingsvisie aan de slag te gaan. Dat verder gekeken mag worden dan de traditionele ruimtelijke ordeningsopgaven is hierbij duidelijk.


Bron: Rijksoverheid

Gepubliceerd op feb 22, 2017 en geschreven door:
Ron Visscher

Ron Visscher

Partner & Manager Ruimtemeesters Advies

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving