Thematisch wijzigen van het omgevingsplan, pilot bodemaspecten.

Na 30 jaar in overheidsdienst te hebben gewerkt, besloot ik eind vorig jaar de knoop door te hakken en een nieuwe weg in te slaan. Sinds 1 januari ben ik met veel plezier en enthousiasme als adviseur Omgevingswet bij Ruimtemeesters werkzaam. Mijn eerste opdracht als adviseur Omgevingswet zit erop. De afgelopen maanden was ik bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) aan de slag.

Met de invoering van de Omgevingswet heeft iedere gemeente een omgevingsplan van rechtswege, het tijdelijke omgevingsplan. Tot 2030 moet het tijdelijk omgevingsplan gefaseerd worden omgezet naar het nieuwe omgevingsplan. Veel sectorale regels, waaronder milieuregels, gaan deel uitmaken van het omgevingsplan. De ODMH levert expertise over milieuregels aan haar regiogemeenten.

Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet stelt de ODMH een ‘Basisadvies Omgevingsplan’ op. Het basisadvies geeft globaal aan hoe de gekozen beleidsopties in het omgevingsplan verwerkt kunnen worden. Dit door beantwoording van de vragen: Wat wil ik regelen in het Omgevingsplan? Welke kaders gelden er landelijk, provinciaal en regionaal voor dit onderwerp? Hoe wil ik het regelen? Het basisadvies is een dynamisch document. Regelmatig levert de ODMH een nieuwe batch op met nieuwe onderwerpen/milieuaspecten. Het basisadvies bevat echter geen juridische (voorbeeld)regels.

De ODMH wil ervoor zorg dragen dat de milieuaspecten die deel uitmaken van het ‘Basisadvies Omgevingsplan’ inhoudelijk en op de juiste wijze landen in de omgevingsplannen van de ODMH-gemeenten. Vanuit de ODMH kwam de vraag hoe het thematisch wijzigen van het omgevingsplan te realiseren is. Waarbij concreet de vragen welke stappen te zetten en de verdeling van de werkzaamheden tussen de gemeenten en de ODMH.

Er is een stappenplan opgesteld dat in een pilot is getoetst en aangescherpt. De pilot bestond uit 4 werksessies waarin voor 3 bodemaspecten regelgeving is opgesteld die opgenomen kan worden in de nieuwe omgevingsplannen van de gemeenten. Daarbij dienden als uitgangspunten het ‘Basisadvies Omgevingsplan’ van de ODMH en het ‘Handboek opstellen omgevingsplan’ (versie 10-8-2022 van de VNG).

Ter voorbereiding stelde de ODMH conceptregels op. Deze werden in de werksessies, van ieder ca. 2 uur met de deelnemende gemeenten besproken, aangepast en aangevuld. Aan de definitieve regels is ook een voorstel voor een algemene en/of artikelsgewijze toelichting toegevoegd.

De ODMH en de regiogemeenten gaan nu op basis van het stappenplan en de ervaringen uit de pilot verder aan de slag met het gezamenlijk opstellen van regelgeving voor andere milieuaspecten.

Dank aan Marlies, Linda, Helen en Mark van de ODMH en aan de medewerkers van de deelnemende gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas voor jullie kennis, kunde en samenwerking.

Omgevingswet,omgevingsrecht,fysieke leefomgeving,beleid,Gemeente,gemeenten,ruimtelijke ordening,Klimaatbeleid,stikstofcrisis

Mail of bel ons: welkom@ruimtemeesters.nl of 088 4002800.

Gepubliceerd op jul 21, 2023 en geschreven door:
Esther Weterings

Esther Weterings

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving