Van werkplek naar zorgwoning

Afgelopen najaar heeft de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) onderzoek gedaan naar de landelijke en lokale ontwikkelingen op de woon- en zorgmarkt. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken, dat op termijn een tekort ontstaat aan passende seniorenhuisvesting. De vraag is dus op welke wijze gezorgd kan worden voor tijdig, passende huisvesting voor deze alsmaar groeiende doelgroep. Oftewel, betekent dit vraag naar nieuwe woningen? Of vraag naar nieuwe kansen!

Ruimtelijke voorwaarden

Naast een passende zorgcomponent (zoals bouwkundige aanpassingen of installatie van  domotica) vraagt seniorenhuisvesting ook om ruimtelijke voorwaarden. Gedacht kan worden aan een goede ligging ten opzichte van  (zorg)voorzieningen, openbaar vervoer enzovoorts. Hiermee wordt ingespeeld op de trend dat steeds meer senioren zelfstanding kunnen (en veelal willen) blijven wonen.

Herbestemming van leegstaande gebouwen

Een deel van de bestaande woningvoorraad die wordt bewoond door senioren is echter in mindere mate geschikt voor bouwkundige aanpassingen of is niet gunstig gelegen. In dit geval is een andere, meer passende woning nodig. Herbestemming van bestaande gebouwen kan een mooie kans zijn. Hierbij kan gedacht worden aan leegstaande kantoren of voormalige maatschappelijke gebouwen. Ook kunnen voormalig agrarische gebouwen (gelegen aan de rand van kleine kernen) een aanbod vormen. Een groot aantal van dit soort gebouwen is gelegen op ruimtelijk gezien goede locaties, dus met juiste ligging ten opzichte van onder meer openbaar vervoer en centrum- of zorgvoorzieningen. Er hoeven geen kosten gerekend te worden voor verwerving van nieuwe locaties. De kosten die grofweg overblijven, zijn de kosten die nodig zijn om dergelijke gebouwen bouwkundig aan te passen. Groot nadeel is echter dat deze bedragen bij herbestemming veelal hoger uitvallen dan bij nieuwbouw.

Gelet op de grote hoeveelheid leegstaande gebouwen van dit moment, kan op korte termijn daadwerkelijk passende huisvesting voor senioren worden gerealiseerd. Hiermee is -afgezien van het kostenaspect- sprake van een mooie win-win situatie; het probleem van leegstand wordt deels opgelost. Daarnaast is een oplossing gevonden voor het tekort aan seniorenwoningen. Door de aankomende dubbele vergrijzing, immers het aantal ouderen stijgt en dit wordt steeds ouder, is dit een goede oplossing.

Verandering van rol

Deze ommezwaai vraagt wel om een andere rol van de betrokken actoren; Projectontwikkelaars zullen zich moeten opstellen als zijnde maatschappelijke ontwikkelaars. Ook de woningbouwcorporaties zullen deze rol weer moeten hervinden. Kunnen de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) gaan bijdragen in de kosten? Daarnaast is wenselijk dat de zorgverleners in dit geheel een duidelijke en benaderbare rol gaan pakken. Ook zullen gemeenten de kansen van herbestemmen moeten (h)erkennen. Ten slotte is vereniging van de senioren zelf wenselijk, aangezien op deze manier een duidelijk aanspreekpunt ontstaat voor daadwerkelijke invulling van een behoefte. Uiteindelijk zal vraag ontstaan naar een duidelijk loket. Gemeenten, pak deze kans! Zodoende kan de fysieke scheiding tussen wonen en zorg toch weer op het passende, decentrale niveau teruggebracht worden.

Ruimtemeesters biedt een totaaloplossing voor uw herbestemmingsplannen. Van haalbaarheidstoets naar projectscan tot ondersteuning van ons multidisciplinair team bij de herbestemming en herontwikkeling. Wilt u vrijblijvend advies over uw situatie of wilt u meer weten over de ondersteuning bij herbestemming? Neem dan contact op!

Gepubliceerd op feb 20, 2015 en geschreven door:
Noortje Breij

Noortje Breij

Projectleider Ruimtelijke Ontwikkelingen en Dijkversterkingsopgave

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving