Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking!

Met de Wet goed verhuurderschap wordt een basisnorm voor goed verhuurderschap geïntroduceerd door middel van landelijke algemene regels die meetbaar, handhaafbaar en afdwingbaar zijn. De wet introduceert regels die van toepassing zijn op verhuurders van reguliere woonruimte, verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars die namens verhuurders optreden. De regels hebben tot doel om het bewuste of onbewuste ongewenste gedrag van verhuurders aan te passen. De wet is voor wat betreft de regels met betrekking tot het huisvesting van arbeidsmigranten gebaseerd op de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.

Meldpunt

Ten eerste zijn gemeenten verplicht tot het instellen van een laagdrempelig meldpunt waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag. Gemeenten dienen in beginsel bij klachten handhavend op te treden. Indien dit niet mogelijk is zal een gemeente de melder op weg moeten helpen naar duidelijkheid over de mogelijkheden ten aanzien van zijn klacht.

Wilt u advies of ondersteuning rond de implementatie van Wet goed verhuurderschap? Mail of bel ons: welkom@ruimtemeesters.nl of 088 4002800.

Verhuur reguliere woonruimte

Ten tweede krijgen gemeenten de mogelijkheid om in bepaalde gebieden een verhuurvergunning voor de reguliere verhuur van woonruimte te eisen. Enkele gemeente experimenteerden hier al mee en de mogelijkheid wordt nu voor alle gemeenten ingevoerd. De gemeenteraad stelt in dat geval een gebiedsgericht verbod in op de verhuur van woonruimte zonder verhuurvergunning. Bij het instellen van het gebiedsgericht verbod moet duidelijk zijn dat het gebiedsgericht verbod noodzakelijk is voor het behoud van de leefbaarheid en het moet voldoen aan de vereisten van de Dienstenrichtlijn.

Huisvesting arbeidsmigranten

Als laatste krijgen gemeenten (i.e. de gemeenteraad) de mogelijkheid om een vergunning voor de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten te eisen. In de jurisprudentie kwamen al wel definities voor van het begrip ‘arbeidsmigrant’ maar nu is er dan een ‘eindelijk’ een wettelijke definitie. In de wet wordt onder arbeidsmigrant verstaan: “Onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie die zijn hoofdverblijf niet in Nederland heeft en in Nederland verblijft om tijdelijke werkzaamheden te verrichten.”

Op het moment dat de gemeenteraad besluit tot het instellen van een verhuurvergunning voor arbeidsmigranten gaat deze verplichting, in tegenstelling tot de verhuurvergunning voor de reguliere verhuur van woonruimte, voor het hele grondgebied van de gemeente gelden. Het instellen van een verhuurvergunning voor arbeidsmigranten maakt het mogelijk om bij verlening van de vergunning verhuurder te toetsen én aanvullende eisen te stellen aan de verhuurders en de verblijfsruimte. Bij voortdurend slecht gedrag kan de vergunning geweigerd of ingetrokken worden, maar de gemeente krijgt ook het reguliere handhavingsinstrumentarium tot haar beschikking met één aanvulling.

Handhaving

Vanaf 1 juli 2023 is het college van burgemeester en wethouders direct verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Het bestuursrechtelijk instrumentarium is in beginsel het huidige instrumentarium en zoals hierboven al aangegeven kan een vergunning ook ingetrokken worden. Als ultimum remedium wordt daaraan toegevoegd de mogelijkheid om het beheer over te nemen.

In lijn met de Wet open overheid is in deze wet expliciet opgenomen dat het college kan besluiten tot het openbaar maken van de namen van verhuurders (of de natuurlijke personen achter een verhuurbedrijf) die ondanks eventuele bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen hun gedrag niet wensen aan te passen en aan wie als zodanig een bestuurlijke boete of een beheerovername is opgelegd.

Overige regels

De wet brengt nog veel meer verplichtingen met zich mee. Het gaat te ver om deze allen in deze blog te bespreken. Eén belangrijke wil ik niet onbenoemd laten. De verhuurder dient schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke wijze de rechten en plichten van de huurder in relatie tot het gehuurde te verstrekken. Dit is aanvullend op de huurovereenkomst en hierbij moeten ook de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente worden opgenomen en de contactgegevens van een contactpunt indien er iets is ten aanzien van het gehuurde. In geval van verhuur aan arbeidsmigranten moet dit in de taal waaraan de arbeidsmigranten de voorkeur geeft of in een andere taal die hij begrijpt. NB: de verhuurder dient zich daarvan te vergewissen of de arbeidsmigrant de gebruikte taal begrijpt. Uitgezonderd hiervan is de huurovereenkomst omdat de Nederlandse taal de taal is in het bestuurlijk- en het rechtsverkeer.

Conclusie

Voor gemeenten betekent de wet dat zij meer mogelijkheden krijgen om vat te krijgen op malafide verhuurders. Door de verplichte instelling van een meldpunt met handhavingsverplichting betekent de wet ook voor toezicht en handhaving binnen de gemeente. De wet maakt voor veel gemeenten actualisering van en prioritering in het kader van het beleidskader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving noodzakelijk.

Wil u meer weten over de wet, de gevolgen voor uw gemeente of hulp bij implementatie en doorvertaling, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mail of bel ons: welkom@ruimtemeesters.nl of 088 4002800.

Gepubliceerd op jun 1, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving