Actualiteiten omgevingsrecht – week 42

Hof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591

Urgenda klaagt de Nederlandse Staat aan. Ze betogen dat de Staat te weinig doet om de klimaatverandering te voorkomen en de achterstand in te halen en onrechtmatig handelt. Deze onrechtmatigheid is gebaseerd op art. 2 (recht op leven) en 8 (recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven) van het EVRM. Omgeving gerelateerde situaties tasten deze rechten aan en de Staat heeft o.g.v. deze artikelen een zorgplicht. Volgens het hof handelt de Staat onrechtmatig en is er sprake van een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatveranderingen en moet de Staat o.g.v. art. 2 en 8 EVRM maatregelen nemen om bescherming te bieden. Het hof beveelt een reductie van broeikasgassen per eind 2020 van 25% ten opzichte van 1990. Een reductie van 25% moet als een minimum beschouwd worden.

AbRS 3 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3201

In het Bor is geen definitie opgenomen van het begrip mestbassin. De vraag of sprake is van een inrichting als bedoeld in art. 2.1 lid 1 sub c Wabo, dient a.d.h.v. de Wabo, de daarop gebaseerde regelgeving waaronder het Bor en het Activiteitenbesluit bekeken te worden. Wanneer voor een inrichting een dergelijke vergunning niet is vereist, valt de inrichting onder het Activiteitenbesluit. Gezien deze systematiek kunnen begrippen in Wabo, Bor en Activiteitenbesluit op dezelfde wijze worden uitgelegd. Nu in het Bor een definitie ontbreekt van het begrip mestbassin, dient te worden aangesloten bij de definitie van mestbassin zoals vermeld in het Activiteitenbesluit.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg onze LinkedIn bedrijfspagina of het nieuws op onze website.

Gepubliceerd op okt 18, 2018 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving