Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 1 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Passende beoordeling Wet natuurbescherming (ECLI:NL:RVS:2023:1)

De eigenaar van een melkveehouderijbedrijf in het buitengebied wil een nieuwe stal realiseren om zijn veestapel te kunnen vergroten. Hiertoe heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland een vergunning verleend op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming (hierna: de Wnb), en een wijzigingsplan vastgesteld ter uitbreiding van het bouwvlak. Dit initiatief zal volgens het college geen significante negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden.

Volgens een milieuvereniging is er onterecht géén voortoets of passende beoordeling uitgevoerd. Een dergelijke toets of beoordeling mag enkel achterwege blijven wanneer op voorhand vaststaat dat de ontwikkeling geen significante effecten zal hebben op Natura 2000-gebieden (artikel 2.8 lid 2 Wnb). In dit geval is dat onvoldoende onderzocht. Bovendien kan door de uitbreiding van het bouwvlak een grotere stal worden gerealiseerd voor meer dieren, of kan een stalsysteem met meer emissie per dierplaats worden mogelijk gemaakt.

Het college brengt hiertegen in dat er voorschriften zijn verbonden aan de verleende Wnb-vergunning, op basis waarvan een maximum aantal te houden dieren en het type stalsysteem is geborgd. Volgens hem is het daarom niet noodzakelijk om de gevolgen van de ruimere mogelijkheden voor Natura 2000-gebieden planologisch te regelen.

Naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Afdeling overweegt de voorzieningenrechter dat “wanneer er sprake is van een zogenoemde een-op-een inpassing waarvoor al een natuurvergunning is verleend, de gevolgen hiervan voor Natura 2000-gebieden niet hoeven te worden onderzocht, als ook is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.8 lid 2 Wnb” (ECLI:NL:RVS:2018:1185).

In dit geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat het initiatief geen herhaling of voortzetting is van een project waarvan reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt. Er is dus geen sprake van een een-op-een inpassing. Aangezien de regels uit de vergunningvoorschriften niet in de bestemmingsplanregels zijn vastgelegd, is het niet zeker dat alleen de op grond van de Wnb-vergunning toegestane ontwikkelingen en maximale stikstofuitstoot mogen plaatsvinden. Er was dus wel een passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden vereist.

Schaduwwerking op zonnepanelen en geluidsoverlast door warmtepompen (ECLI:NL:RVS:2023:2)

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een bestemmingsplan vastgesteld, op basis waarvan een nieuw appartementencomplex planologisch mogelijk wordt gemaakt. Een omwonende kan zich hier niet mee verenigen. Zij vreest voor schaduwwerking op de zonnepanelen van haar woning en voor geluidsoverlast door de warmtepompen op het voorziene gebouw. Om deze reden heeft zij de voorzieningenrechter van de Afdeling verzocht het vaststellingsbesluit te schorsen, zodat de aanvraag om een omgevingsvergunning niet getoetst kan worden aan het vastgestelde bestemmingsplan en zo een onomkeerbare situatie wordt voorkomen.

De raad stelt dat rekening is gehouden met een uitgevoerde bezonningsstudie, waaruit blijkt dat de schaduwwerking slechts beperkt zal toenemen. Wat eventuele geluidshinder betreft, geeft de raad aan dat op basis van het vigerende bestemmingsplan bedrijven zijn toegestaan op de locatie en de appartementen niet voor meer geluid zullen zorgen.

In eerdere uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat “de raad in een stedelijke omgeving met bestaande bebouwing niet verplicht is die omgeving zo in te richten dat eigenaren van bestaande gebouwen optimaal gebruik kunnen maken van zonnepanelen” (ECLI:NL:RVS:2018:3982). In dit geval is de voorzieningenrechter van oordeel dat de schaduwwerking niet onaanvaardbaar is, omdat deze slechts beperkt toeneemt. Wat de eventuele geluidsoverlast betreft, is na een akoestisch onderzoek vast komen te staan dat voldaan wordt aan de geluidsnorm die geldt voor een installatie voor warmte- en koudeopwekking, ingevolge artikel 3.8 lid 2 Bouwbesluit.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op jan 10, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving