Actualiteiten Omgevingsrecht – Week 9 | 2023

Jurisprudentie Omgevingsrecht

Overtreder (ECLI:NL:RVS:2023:834)

Het college van de gemeente Hoorn treedt handhavend op tegen de eigenaar en de gebruiker van een distributiecentrum. In het verleden is het centrum uitgebreid, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Na een controle door de toezichthouders van de gemeente, is echter naar voren gekomen dat het distributiecentrum niet voldoet aan de vereiste brandveiligheid. Om deze reden heeft het college aan zowel de eigenaar, als aan de huurder, een last onder dwangsom opgelegd. Gesteld wordt dat het college geen last kan opleggen aan de huurder, omdat deze niet aangemerkt kan worden als overtreder. Bovendien kan de huurder van het distributiecentrum niet verweten worden dat de eigenaar heeft gehandeld in strijd met de verleende omgevingsvergunning en dat het pand niet voldoet aan het Bouwbesluit. Verder mag een huurder het pand niet zomaar verbouwen en daarom wordt gesteld dat zij het niet in haar macht heeft om de overtredingen te beëindigen.

Volgens de rechtbank kan de huurder wel als overtreder worden aangemerkt, omdat zij bewust en nauw samenwerkt met de eigenaar. Er is in ieder geval sprake van een nauwe verwevenheid tussen hun beide. Daarnaast heeft zij als huurder en als gebruiker het wél feitelijk in haar macht om de overtredingen ongedaan te maken. De huurder en de eigenaar zijn het hier niet mee eens. Zij voeren aan dat de huurder de omgevingsvergunning niet heeft aangevraagd. Ook heeft zij geen opdracht gegeven voor het realiseren van de uitbreiding. Er is verder geen sprake van nauwe organisatorische verwevenheid.

In een eerdere uitspraak van de Afdeling is overwogen dat de overtreder degene is die het desbetreffende wettelijke voorschrift daadwerkelijk heeft geschonden. Dat is degene die de verboden handeling fysiek heeft verricht, maar in sommige gevallen kan ook een ander voor de overtreding verantwoordelijk worden en als overtreder worden aangemerkt (ECLI:NL:RVS:2022:509). In dit geval blijkt uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel er geen nauwe verbondenheid bestaat, in de vorm van besturen of aandeelhouderschap, tussen de eigenaar en de huurder. Daarom kan de huurder niets als overtreder worden aangemerkt. Dit geldt overigens niet voor overtredingen die zien op het gebruik van het bouwwerk, want dan kan de huurder het wel in haar macht hebben om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden en in zoverre als overtreder worden aangemerkt.

Aanleveren gegeven bij aanvraag omgevingsvergunning (ECLI:NL:RVS:2023:850)

De eigenaar van een perceel heeft een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om, in strijd met het bestemmingsplan, twee supermarkten, een kantoorruimte en een parkeergarage te realiseren. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, heeft het college de aanvrager verzocht om aanvullende gegevens te vertrekken (artikel 4:5 lid 1 onder c Awb). De aanvrager heeft hier gehoor aan gegeven, maar het college heeft alsnog onvoldoende gegevens ontvangen om de voorziene ventilatievoorziening en thermische isolatie te kunnen toetsen aan het Bouwbesluit. Ook ontbrak een ruimtelijke onderbouwing om te beoordelen of afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Het college heeft de aanvraag daarom buiten behandeling gesteld. Volgens de rechtbank mocht het college de aanvraag niet buiten behandeling laten op basis hiervan. Daarnaast stelt de rechtbank dat geen sprake is van strijdig gebruik.

De aanvrager heeft bij de aanvraag verzocht om de gegevens met betrekking tot de details van de toegepaste installaties uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering hier te overleggen (artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht). Het college stelt echter dat de hoofdlijnen wel uit de aanvraag moeten blijken, want zonder deze gegevens kan het bouwplan niet getoetst worden aan het Bouwbesluit. De aanvraag om een ‘bouwvergunning’ mag worden geweigerd wanneer de verstrekte gegevens niet aannemelijk maken dat het bouwwerk voldoet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit (artikel 2.10 lid 1 onder a Wabo). Hierbij heeft het college beoordelingsruimte (ECLI:NL:RVS:2021:279 r.o. 8.3)
Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college de aanvraag buiten behandeling mogen stellen vanwege het ontbreken van voldoende gegevens over de wijze van luchtbehandeling. In dit geval blijkt immers niet uit de aangeleverde stukken de hoofdlijn of het principe van de toegepaste installaties.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten in het omgevingsrecht? Ruimtemeesters houdt wekelijks de laatste jurisprudentie bij. Volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief om niets te missen!
Hulp of advies nodig? Onze experts zijn er om te helpen! Neem contact met ons op. 

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Bekijk de openstaande juridische vacatures:

Ondernemende Jurist
Senior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Omgevingsrecht
Medior Jurist Handhaving
Junior Jurist
Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Gepubliceerd op mrt 9, 2023 en geschreven door:
Koen van Polanen

Koen van Polanen

Directeur / Juridisch Adviseur

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving