Blijven opletten bij de verklaring van geen bedenkingen

 

Het college van B&W heeft op grond van artikel 2.12 Wabo drie mogelijkheden op basis waarvan kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Te weten de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, de kruimelgevallenlijst en de buitenplanse afwijkingsbevoegdheid. Wanneer het college gebruikmaakt van deze buitenplanse afwijkingsbevoegdheid, heeft zij in beginsel een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) van de gemeenteraad nodig, zie artikel 2.27 Wabo i.c.m. artikel 6.5 lid 1 van het Bor. Een vvgb is een instemming voor het verlenen van een omgevingsvergunning, afgegeven door een ander bestuursorgaan dan het bevoegd gezag. De gemeenteraad kan ingevolge artikel 6.5 lid 3 van het Bor categorieën aanwijzen waarin een vvgb niet is vereist. Het is de gemeenteraad overigens niet toegestaan om op grond van voorgenoemd artikel te bepalen dat nooit een vvgb hoeft te worden afgegeven, zie de volgende uitspraak van de afdeling van 27 augustus 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3207).

Wanneer er op grond van artikel 6.5 lid 3 van het Bor categorieën worden aangewezen in welke geen vvgb is vereist, is het van groot belang dat het besluit van de gemeenteraad waarin hiertoe wordt besloten op een correcte en volledige manier, zie artikel 3:42 van Awb, wordt gepubliceerd. Dit laatste kan voorkomen dat de gehele omgevingsvergunningprocedure opnieuw moet worden doorlopen, zo blijkt maar weer uit de uitspraak van de afdeling van 27 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2122). In deze zaak heeft het college van B&W van de gemeente Hoogezand-Sappermeer (thans: Midden-Groningen) op grond van artikel 2:12 lid 1 onder 3 van de Wabo een vergunning verleend voor de realisatie van het project ‘Zonnepark Midden-Groningen’. Het college heeft hierbij geen vvgb bij de gemeenteraad opgevraagd, ervan uitgaande dat deze casus valt onder een van de categorieën die de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor zou hebben aangewezen. Uit de uitspraak volgt echter dat het op 4 mei 2011 gepubliceerde besluit inzake de vvgb niet voldoet aan artikel 3:42 lid 2 van de Awb. Uit het gepubliceerde besluit wordt niet zonder meer duidelijk dat de gemeenteraad besloten heeft over de categorieën van gevallen waarin geen vvgb is vereist. In het gepubliceerde besluit is het volgende opgenomen ‘Sinds de invoering van de Wabo bestaat het projectbesluit niet meer. Het college is nu bevoegd af te wijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning. Daarvoor heeft het college toestemming nodig van de raad. Deze toestemming heet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De raad kan gevallen aanwijzen waarin de vvgb niet nodig is.’

Het is dus van groot belang om helder aan te geven welke categorieën worden uitgesloten van een vvgb en dat dit besluit op een juiste en volledige wijze wordt gepubliceerd. Dit laatste scheelt een hoop tijd en kosten.


shareuw reactie

Maarten de Wit


connect