Minder regels en een mooiere leefomgeving dankzij Omgevingswet

Mag je zonder vergunning een mantelwoning in de tuin neer zetten voor je hulpbehoevende ouders? Kan een ondernemer een verlaten industrieterrein omtoveren tot een bruisende trekpleister zonder verstrikt te raken in een ingewikkeld web van regels? Mag je, ondanks de stank, na je pensioen blijven wonen op de familieboerderij? Een wettekst staat ver van mensen af, maar deze vragen zijn heel concreet. Eén van de grootste wetgevingsoperatie sinds de Grondwet van Thorbecke (1848), de Omgevingswet, maakt de wet- en regelgeving in Nederland straks eenvoudiger. Meer vrijheid om zelf initiatief te nemen, maar ook de zekerheid van een gezonde leefomgeving. Woensdag stuurde Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de brief naar de Tweede kamer met een reactie op de schriftelijke vragen op het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.

“Industrieterrein Binckhorst in Den Haag is een mooi voorbeeld van werken in de geest van de Omgevingswet. In plaats van een grootschalige herontwikkeling gaat de gemeente, voor dit omvangrijke gebied met veel kantoren en bedrijven uit van een aanpak waarin de initiatieven uit de markt komen en door gemeente worden ondersteund. Voor mij is het belangrijk dat de Omgevingswet aanspoort tot anders denken. Kijken naar de mogelijkheden en kansen in plaats van naar de onmogelijkheden”, aldus Minister Schultz van Haegen.

Schriftelijke vragen

Op het wetsvoorstel dat op 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer werd gestuurd, kwamen half oktober 900 vragen binnen. De meeste vragen die werden gesteld kunnen samengevat worden in drie hoofdvragen;

  1. Is in de wet de kwaliteit voor de leefomgeving voldoende geborgd?
  2. Biedt de wet voldoende flexibiliteit en speelruimte voor initiatiefnemers en burgers?
  3. Worden burgers voldoende betrokken?

Het antwoord op deze vragen is dat het wetsvoorstel de flexibiliteit biedt waar initiatiefnemers en gemeenten behoefte aan hebben. In het verslag wordt toegelicht dat daar steeds waarborgen bij zijn opgenomen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving niet verslechtert. Het wetsvoorstel stimuleert projecten waarbij effectieve en creatieve oplossingen worden bedacht om de leefomgeving te verbeteren. Benadrukt wordt dat het belangrijk is om burgers en bedrijven bij de start van een project te laten meedenken en niet alleen als alle plannen al door de overheid gemaakt zijn.

Uitvoeringsregelgeving

Naast de beantwoording van de vragen geeft de brief inzicht in hoe de vier Algemene Maatregelen van Bestuur bij de Omgevingswet er straks uit komen te zien. Een belangrijke winst van de nieuwe uitvoeringsregelgeving zit in de verbetering van de ordening, de stroomlijning en harmonisatie van regelgeving. Regels worden vindbaar bij elkaar gebracht en op elkaar afgestemd. Onnodige verschillen uit wetgeving worden weggenomen.

Samenwerking BZK en koepels

Op 3 februari spraken de verschillende koepels hun betrokkenheid uit over de Omgevingswet:

  • Minister Blok, Wonen: “in de bouwsector zijn regels vaker een last dan een lust. Met name op het raakvlak van milieu, ruimte en natuur. Als je van een industriegebied in de binnenstad  een woongebied wil maken bijvoorbeeld. Die knelpunten neemt de Wet zoveel mogelijk weg.
  • Annemarie Jorritsma, Vereniging Nederlandse Gemeenten: “De filosofie achter de wet, zeker op het gebied van lokale afwegingsruimte, daar zijn we het bijzonder mee eens. De grootste opgave bij de uitwerking van de AMvB’s is zorgen dat gemeenten écht meer afwegingsruimte krijgen op die punten die er lokaal toe doen”
  • Johan Remkes, Interprovinciaal Overleg: “De Omgevingswet geeft echt decentrale afwegingsruimte. Ook in economisch opzicht denk ik dat het daar de komende jaren om gaat. Als gemeenten en provincies dit goed aanpakken dan kan het de collegialiteit en integraliteit van het lokaal en regionaal bestuur zeker versterken”
  • Peter Glas, Unie van Waterschappen: “Het is zaak dat de overheden het nu al gaan waarmaken. De verschillende overheden kunnen nu al naar buiten als één loket fungeren. “Waardoor de burger gaat merken dat er minder regels zijn, dat het minder tijd kost en dat er minder heen en weer gebeld hoeft te worden met ambtenaren die bekwaam hun werk doen. Dat is wat we moeten gaan merken.”
  • Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland: “toekomst van ruimtelijke ordening – en dus van (opgave en mogelijkheden voor) bouw en infra – wordt niet meer bepaald door grote, centraal geformuleerde blauwdrukken, maar door lokaal maatwerk. Nederland is niet af, dat blijkt maar weer – en we krijgen er meer zelf over te vertellen, als bewoners en bouwers. Samen maken we Nederland beter en mooier”.

Houd het Eenvoudig

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Geen 24 wetten meer, maar 1. Op 3 februari werd door Minister Stef Blok de site houdheteenvoudig gelanceerd. “Houd het Eenvoudig, maak het beter” is een initiatief van vier samenwerkende projecten op het gebied van omgevingsrecht en bouw. Minder regelgeving, het proces zo eenvoudig mogelijk houden en samen werken aan een betere leefomgeving is daarbij de gemeenschappelijke noemer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Gepubliceerd op feb 25, 2015 en geschreven door:
Ruimtemeesters

Ruimtemeesters

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nieuwsbriefinschrijving