Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Dit betekent dat het steeds duidelijker is hoe de uitvoering van de wet in de praktijk zijn vorm zal gaan krijgen. Er verandert veel met de Omgevingswet. Gemeenten, provincies en andere overheden zullen door de Omgevingswet gedwongen worden tot een andere houding en aanpak van het omgevingsrecht. Veel bestaande rechtsfiguren (zoals structuurvisie, bestemmingsplan, omgevingsvergunning) wijzigen ingrijpend. Gezien de benodigde stappen en de tijd die daar voor nodig is. Is het van belang nu toch echt een start te maken met de voorbereiding en implementatie van de wet in 2019.

Cultuuromslag

De Omgevingswet is niet alleen een wetswijziging, maar vraagt ook om een cultuurverandering. Uitgangspunt wordt het werken volgens een integrale visie op de fysieke leefomgeving. Deze visie zal de gezamenlijke ambitie van gemeentebestuur en samenleving moeten weergeven. Wat zijn de kernwaarden van de gemeente? Welke omgevingskwalititeiten moeten behouden en beschermd worden? De Omgevingswet biedt extra lokale afwegingsruimte rondom activiteiten in de fysieke leefomgeving. Hoe het gemeentebestuur hiermee om wil gaan moet vooraf helder in de visie worden opgenomen.

Integraliteit en participatie

Vanuit een heldere (omgevings-)visie zullen de diverse gemeentelijke afdelingen integraal moeten gaan samenwerken. Beleid en regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving dient op elkaar te worden afgestemd met de omgevingsvisie als basis. Programma’s werken per deelthema uit op welke deelgebieden (nieuwe) regelgeving nodig is. De integrale regelgeving wordt uiteindelijk inzichtelijk gemaakt via een compleet omgevingsplan. Via de vereiste uitgebreide burgerparticipatie zullen ook ondernemers en burgers een belangrijke rol gaan spelen in vorming van beleid en regelgeving. In 2017 en 2018 zult u als gemeente aan de slag moeten om visie, (beleids-)programma’s en omgevingsplan op te stellen.

Bent u al klaar voor de Omgevingswet?

Ondersteuning

Om u voor te bereiden op het in werking treden van de Omgevingswet biedt Ruimtemeesters de volgende diensten aan:

  • Trainingen Omgevingswet
  • Contourschets omgevingsrecht
  • Meesterplan Omgevingswet
  • Procesleider implementatie
  • Instrumentarium Omgevingswet (Omgevingsvisie, programma’s en omgevingsplan)

Trainingen omgevingswet

Actualiteitensessie:

Ruimtemeesters praat uw college, MT of afdeling bij over de laatste stand van zake rondom de Omgevingswet. Tijdens een presentatie van ongeveer anderhalf uur zetten wij de laatste ontwikkelingen uiteen en prikkelen we u en uw medewerkers tot nadenken en tot actie. We bespreken o.a., actuele stand van zaken, hoofdlijnen AMvB’s, Integraliteit van werken, gevolgen voor de organisatie, kansen door burgerparticipatie. Na deze sessie bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de Omgevingswet en heeft u voldoende handvatten om een volgende stap te zetten in de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie.

Maatwerksessie:

Daarnaast verzorgt Ruimtemeesters maatwerk presentaties over de Omgevingswet voor bijvoorbeeld het managementteam, het college van burgemeester en wethouders of een specifiek team of afdeling. Ook is het mogelijk om een bepaald onderwerp, naar uw wens, verder te belichten. In een persoonlijk gesprek stemmen we graag vooraf met u samen af waar uw organisatie behoefte aan heeft.

Implementatie Omgevingswet

Naast kennisdeling en opleiding is Ruimtemeesters ook in te zetten voor de implementatie van de Omgevingswet of deeltaken daarvan. Met onze kennis en ervaring van de gemeentelijke organisatie, gecombineerd met actuele kennis over de Omgevingswet bereiden wij u gedegen voor op de komst ervan.

Contourschets Omgevingsrecht

In een helder overzicht geven wij inzicht in de huidige stand van zake van het door u gehanteerde omgevingsrecht en -beleid. Hoe integraal is uw beleid? Welke regelgeving zal straks vervangen of geïntegreerd worden in het omgevingsplan? Maar ook de werkprocessen worden beoordeeld. Wordt integraal gewerkt en welke afdelingen blijven hierbij wellicht nog achter? De contourschets geeft u een nulmeting die duidelijk maakt welke opgave voor ligt. De contourschets vormt zo een goed startpunt voor het opstellen van een plan van aanpak implementatie.

Meesterplan Omgevingswet 

Op basis van de contourschets kunnen wij u ondersteunen met de procesinrichting via het leveren van een meesterplan Omgevingswet. Hierin wordt vastgelegd welke stappen nodig zijn nieuwe wetgeving en werkwijze in de gemeente te implementeren. Welke afdelingen zijn betrokken, welke werkprocessen moeten worden aangepast en welke documenten moeten worden opgesteld? Door een heldere planning geven we inzicht in de benodigde budgetten. Met het meesterplan heeft u een actieplan in handen waarmee de nog beschikbare aanlooptijd naar de omgevingswet optimaal wordt benut.

Procesleider implementatie

Het opstellen van een goed plan is één, maar de uitvoering ervan is minstens zo belangrijk. Indien u binnen de gemeentelijke organisatie niet de juiste capaciteit beschikbaar heeft verzorgen wij voor u een ervaren procesleider die ervoor zorgt dat uw stappenplan tot uitvoering komt. De procesleider ziet toe op de planning en integraliteit van het implementatietraject.

Instrumentarium Omgevingswet

In 2017 en 2018 zult u aan de slag moeten gaan met het opstellen van een integrale visie op de fysieke leefomgeving. De deelthema’s en gewenste lokale afwegingsruimte worden benoemd en waar nodig uitgewerkt in programma’s. Dit alles vindt uiteindelijk zijn plek in een gemeente dekkend omgevingsplan. Ruimtemeesters ondersteunt u graag bij het opstellen van de benodigde instrumenten. Of u de documenten nu intern met begeleiding of volledig extern wilt laten opstellen, wij zorgen voor de juiste planning en kwaliteit.

Meer informatie?

Indien u wilt weten hoe Ruimtemeesters u kan ondersteunen bij de implementatie van de omgevingswet, neem dan gerust contact op met Ron Visscher via ron@ruimtemeesters.nl of 088-4002800. We komen graag bij u langs voor een intakegesprek.

 

Download hier de flyer (pdf):

Leaflet Omgevingswet

Contact

Ruimtemeesters
Daviottenweg 40
(de Koffiebrandery)
5222 BH 's-Hertogenbosch

T 088 - 400 28.00 E welkom@ruimtemeesters.nl

NIEUWSBRIEF

  • Gewenste nieuwsbrief:
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.